كوار

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر كوار

قاسمي محسن

قاسمي محسن

مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
خرم مرتضي

خرم مرتضي

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي شيراز - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
افخمي سعيد

افخمي سعيد

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حقي اربابي ابوالفضل

حقي اربابي ابوالفضل

مهندسي مكانيك -دانشگاه شيراز - روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جهانى

جهانى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جلالي گله زن اقري فرزاد

جلالي گله زن اقري فرزاد

مهندسي عمران -مركزاموزش عالي استهبان - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حياتي نورالدين

حياتي نورالدين

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بهرام شابهرامي فاطمه

بهرام شابهرامي فاطمه

علوم تربيتي -دانشگاه خوارزمي تهران - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
آموزگار اربابى

آموزگار اربابى

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه شيراز - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
5/30/2023 2:41:29 PM
Menu