شيروان

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر شيروان

سعادت طلب

سعادت طلب

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
محمدزاده ثاني امين

محمدزاده ثاني امين

مهندسي برق -دانشگاه شاهرود - روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
سيمائى برزلى

سيمائى برزلى

مهندسي فناوري اطلاعات -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
شعبانى

شعبانى

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
نجاتپور خطاب

نجاتپور خطاب

علوم اقتصادي -دانشگاه ولي عصر/عج /رفسنجان - روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
ولي زاده گليان مجتبي

ولي زاده گليان مجتبي

مهندسي عمران -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
رمضانى

رمضانى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
بهادران شيروان محمد

بهادران شيروان محمد

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
دلاور قاسم

دلاور قاسم

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران - روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
كارگرقريه صفا رضا

كارگرقريه صفا رضا

دبيري فيزيك -پرديس امام محمدباقر/ع /-بجنورد - تربيت معلم

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
كوثري زهره

كوثري زهره

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اميري فاطمه

اميري فاطمه

كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته اي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حسن نژاد مهرداد

حسن نژاد مهرداد

مهندسي اپتيك وليزر-دانشگاه صنعتي اروميه - روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
نظر زاده دوين

نظر زاده دوين

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
ايزانلو راضيه

ايزانلو راضيه

دبيري شيمي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
نوري سحر

نوري سحر

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
شيدائي بوانلو ارمين

شيدائي بوانلو ارمين

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
خوش خبر اميرانلو

خوش خبر اميرانلو

مهندسي فناوري اطلاعات -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
سعادت رضا

سعادت رضا

مهندسي شيمي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
نوروزى

نوروزى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
جوادى شامير

جوادى شامير

مامايي -دانشكده علوم پزشكي تربت حيدريه - روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
تقوي زيارت فاطمه

تقوي زيارت فاطمه

دبيري زبان وادبيات فارسي -پرديس امام خميني /ره /-گرگان - تربيت معلم

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
شارعى ترانلو

شارعى ترانلو

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
صفوى حصار

صفوى حصار

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي گناباد - روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
نادري مرضيه

نادري مرضيه

دبيري شيمي -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
غلامي سه يك اب ناصر

غلامي سه يك اب ناصر

مهندسي مكانيك -دانشگاه سمنان - روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
نادرى

نادرى

علوم تربيتي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد - تربيت معلم

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
داب

داب

حسابداري -دانشگاه شاهرود - روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
آذرى سنگلى

آذرى سنگلى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
بابانيا

بابانيا

مهندسي كشاورزي -زراعت واصلاح نباتات -مجتمع اموزش عالي گنبد - شبانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نادري بوانلو شيدا

نادري بوانلو شيدا

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
حاجي امين

حاجي امين

دبيري فيزيك -پرديس امام محمدباقر/ع /-بجنورد - تربيت معلم

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
جهانى

جهانى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
جاويدي سارا

جاويدي سارا

شنوايي شناسي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي تهران - روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اعتمادزاده سپيده

اعتمادزاده سپيده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اكبرپور سيده فهيمه

اكبرپور سيده فهيمه

علوم تغذيه -دانشگاه علوم پزشكي كاشان - روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
احمدزاده كيوان

احمدزاده كيوان

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رنجبرقلعه صفا مژگان

رنجبرقلعه صفا مژگان

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد - روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
وثوق

وثوق

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
مرادى

مرادى

اب وهواشناسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
نظرى قلجق

نظرى قلجق

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
صادقيان قريه حسن

صادقيان قريه حسن

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان - تربيت معلم

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
بهارلو

بهارلو

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي تابران -مشهد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
بهادري رستم اباد فائزه

بهادري رستم اباد فائزه

علوم تربيتي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد - تربيت معلم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بيچرانلو

بيچرانلو

علوم تربيتي -پرديس امام محمدباقر/ع /-بجنورد - تربيت معلم

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
امان زاده

امان زاده

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي بيرجند - شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -موسسه غيرانتفاعي علامه محدث نوري -نور - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
هاتفى شيروان

هاتفى شيروان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
جوانشير

جوانشير

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
علايى

علايى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي فردوس -مشهد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بقاليان

بقاليان

مديريت بيمه -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صدقى

صدقى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي عطار-مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اعتمادزاده

اعتمادزاده

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي تربت حيدريه - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
حسين زاده

حسين زاده

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سلحشور

سلحشور

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ابراهيميان باغان سعيده

ابراهيميان باغان سعيده

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
طاوسي گزكوه مليحه

طاوسي گزكوه مليحه

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
دشتي مطلق سفندنك سعيد

دشتي مطلق سفندنك سعيد

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي كرمان - روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سينائيان حسن

سينائيان حسن

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بهشتي بهناز

بهشتي بهناز

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مازندران -ساري - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شفيع مصطفي

شفيع مصطفي

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعت اب وبرق /شهيدعباسپور/تهران - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
كرمى

كرمى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
علي اكبري مريم

علي اكبري مريم

مهندسي معماري -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
داوري ميلاد

داوري ميلاد

مهندسي عمران -دانشگاه بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رفيعي بيكان ميلاد

رفيعي بيكان ميلاد

مهندسي مكانيك -دانشگاه بيرجند - شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
قاسمى نژاد

قاسمى نژاد

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
چالاكيان شيروان

چالاكيان شيروان

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
تقى زاده

تقى زاده

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رضايى

رضايى

فيزيك -موسسه غيرانتفاعي توس -مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نادرى كهنه اوغاز

نادرى كهنه اوغاز

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
كريميان باغ محله

كريميان باغ محله

مهندسي برق -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ثابتى

ثابتى

مهندسي كشاورزي -علوم خاك -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
حميديان

حميديان

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
زعفرانلو شيروان

زعفرانلو شيروان

فيزيك -دانشگاه بيرجند - شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
زيارتى

زيارتى

علوم سياسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
رجايى

رجايى

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه صنعتي بيرجند - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حسن نژاد نسترن

حسن نژاد نسترن

مهندسي معماري -دانشگاه بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ابراهيمى شكرانلو

ابراهيمى شكرانلو

الهيات ومعارف اسلامي -فقه وحقوق اسلامي -دانشگاه شهيدمطهري - روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سجادى

سجادى

زمين شناسي -دانشگاه شاهرود - شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پيرايش

پيرايش

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سلطانى

سلطانى

مديريت دولتي -دانشگاه سمنان - شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
الهى باغان

الهى باغان

پرستاري -دانشكده علوم پزشكي نيشابور - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زرهرن

زرهرن

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قادري زينب

قادري زينب

حقوق -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
زيبائي سارا

زيبائي سارا

مهندسي شهرسازي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حاتمى سكه

حاتمى سكه

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
باوفا چرى

باوفا چرى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حاجى زاده

حاجى زاده

مهندسي فناوري اطلاعات -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سامان

سامان

علوم كامپيوتر-دانشگاه صنعتي بيرجند - شبانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
كشاورز

كشاورز

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صابري تنسوان انيسه

صابري تنسوان انيسه

مهندسي مواد-دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سعيدي سپهر

سعيدي سپهر

راهنمايي ومشاوره -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان - تربيت معلم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
كفايى

كفايى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عارفخانى

عارفخانى

ژئومورفولوژي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عابدى باغان

عابدى باغان

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شجاعى مقدم

شجاعى مقدم

شيمي -دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز - مجازي و بين الملل

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قاسميان زوارم فاطمه

قاسميان زوارم فاطمه

مهندسي شهرسازي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نظرزاده حانيه

نظرزاده حانيه

علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
پسنديده هنامه محمود

پسنديده هنامه محمود

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قربانى صفدرآباد

قربانى صفدرآباد

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دوستكان

دوستكان

تربيت معلم قران مجيد-دانشگاه علوم ومعارف قران كريم وابسته به سازمان اوقاف وامورخيريه قم - روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اسدى باغان

اسدى باغان

حقوق -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مرادى

مرادى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ابراهيم زاده

ابراهيم زاده

علوم تربيتي -موسسه غيرانتفاعي سمنگان -امل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
منفردمايوان مهران

منفردمايوان مهران

مهندسي مكانيك -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خليل زاده

خليل زاده

مهندسي صنايع -دانشگاه بجنورد - روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حسن زاده

حسن زاده

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
هوشنگي زوارم حسين

هوشنگي زوارم حسين

مهندسي برق -دانشگاه بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمديان شيروان اصغر

محمديان شيروان اصغر

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند - شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فرهادى

فرهادى

علوم تربيتي -پرديس امام محمدباقر/ع /-بجنورد - تربيت معلم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جعفرى

جعفرى

مهندسي صنايع -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
راسخ

راسخ

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شاهدي مرغزار شريفه

شاهدي مرغزار شريفه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسماعيل زاده مهدي

اسماعيل زاده مهدي

مهندسي برق -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
امان اله زاده بزآباد

امان اله زاده بزآباد

علوم اقتصادي -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اقبالى

اقبالى

زبان وادبيات عربي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حق شناس

حق شناس

مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صفاپور

صفاپور

مهندسي صنايع -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قاسم زاده

قاسم زاده

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نورى كهنه اوغاز

نورى كهنه اوغاز

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رحمانيان دوين پوريا

رحمانيان دوين پوريا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فتحي خسرويه علي

فتحي خسرويه علي

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
قاسم زاده ورگ علي

قاسم زاده ورگ علي

مهندسي عمران -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
كيوان

كيوان

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زائر

زائر

علوم سياسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عسكرى

عسكرى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
گلى

گلى

زمين شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قره كله قوچان

قره كله قوچان

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مهرابى

مهرابى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اكرمى

اكرمى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
هاشمى

هاشمى

علوم تربيتي -پرديس امام محمدباقر/ع /-بجنورد - تربيت معلم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اصغرى

اصغرى

زيست شناسي -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قليچ زاده

قليچ زاده

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غلامى خطاب

غلامى خطاب

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ارغا فاطمه

ارغا فاطمه

حسابداري -دانشگاه كوثربجنورد - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شارعى

شارعى

مهندسي مكانيك -موسسه غيرانتفاعي خيام -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
چمنى

چمنى

مديريت بازرگاني -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قوى اندام

قوى اندام

حقوق -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سالارى

سالارى

مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رمضانى

رمضانى

مهندسي شهرسازي -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
سلمانى

سلمانى

مهندسي فناوري اطلاعات -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ابراهيمي احمد

ابراهيمي احمد

مهندسي عمران -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شفيع زينب

شفيع زينب

حسابداري -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بلوچي اذر

بلوچي اذر

علوم اقتصادي -دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جنگجوبرزل اباد محمد

جنگجوبرزل اباد محمد

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عوض زاده فرزانه

عوض زاده فرزانه

علوم تربيتي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد - تربيت معلم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خوش نيت

خوش نيت

مهندسي فضاي سبز-دانشگاه فردوسي مشهد - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
برات زاده

برات زاده

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدباهنر-كرمان - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسن زاده

حسن زاده

مديريت بازرگاني -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
رشيدى

رشيدى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دبيرى

دبيرى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -موسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
پرنده فاروجي ليلا

پرنده فاروجي ليلا

علوم تربيتي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خدمتگذار بردر

خدمتگذار بردر

علوم تربيتي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد - تربيت معلم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
هنرمند

هنرمند

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ميرزامحمدزاده

ميرزامحمدزاده

روانشناسي -موسسه غيرانتفاعي حكمت رضوي -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
داورى شيروان

داورى شيروان

حقوق -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
انصارى پور

انصارى پور

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي خاوران -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زيني حميد

زيني حميد

علوم تربيتي -پرديس امام محمدباقر/ع /-بجنورد - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بهنام راد

بهنام راد

علوم كامپيوتر-دانشگاه بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حق بين زيدر

حق بين زيدر

مهندسي كامپيوتر-موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شريفى

شريفى

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
امان اله زاده

امان اله زاده

زيست شناسي -دانشگاه فردوسي مشهد - شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
برزگر

برزگر

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
بابايى مقدم

بابايى مقدم

مهندسي مواد-موسسه غيرانتفاعي سجاد-مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فرهادي توپكانلو افسانه

فرهادي توپكانلو افسانه

مهندسي شيمي -مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي قوچان - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ذوالفقارى زوارم

ذوالفقارى زوارم

علوم تربيتي -پرديس امام جعفرصادق (ع )-بجنورد - تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اكبرزاده يارم گنبد

اكبرزاده يارم گنبد

شيمي -دانشگاه بيرجند - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قربانزاده

قربانزاده

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عبديوسفخاني زينب

عبديوسفخاني زينب

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رحيمى

رحيمى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
جعفرى

جعفرى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
قلى پور

قلى پور

اماروكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
امانى

امانى

حقوق -موسسه غيرانتفاعي اشراق -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
لطيفيان

لطيفيان

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي -گرگان - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
حجى زاده

حجى زاده

مديريت مالي -موسسه غيرانتفاعي كاويان -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
حسيني سكه سيده محدثه

حسيني سكه سيده محدثه

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس شهيدهاشمي نژاد-مشهد - تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
فياض روح بخش

فياض روح بخش

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه كوثربجنورد - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
فرهادى شامير

فرهادى شامير

رياضيات وكاربردها-دانشگاه بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نباتى

نباتى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي -بجنورد - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نيك بخت كلاته

نيك بخت كلاته

زبان وادبيات عربي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
صفايى

صفايى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه كوثربجنورد - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عرفانى سالارپور

عرفانى سالارپور

مهندسي معماري -موسسه غيرانتفاعي توس -مشهد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نبى زاده

نبى زاده

علوم تربيتي -پرديس ايت اله خامنه اي -گرگان - تربيت معلم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ساعد

ساعد

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
هاديزاده

هاديزاده

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
جعفرى اولاشلو

جعفرى اولاشلو

فيزيك -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
انصارى مقدم

انصارى مقدم

علوم تربيتي -پرديس امام محمدباقر/ع /-بجنورد - تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
قربانى

قربانى

حسابداري -موسسه غيرانتفاعي حكيمان -بجنورد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مهديان فر محبوبه

مهديان فر محبوبه

صنايع دستي -دانشگاه بيرجند - شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
فيض مطلق

فيض مطلق

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -موسسات غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/11/2023 1:43:54 AM
Menu