بندر لنگه

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر بندر لنگه

عباسي نجيمه

عباسي نجيمه

مهندسي معماري -دانشگاه خليج فارس -بوشهر - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
دريا نورد

دريا نورد

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارع زاده

زارع زاده

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي قشم -قشم - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شناسى

شناسى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دست افكن

دست افكن

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وكلام اسلامي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
وطن خواه

وطن خواه

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
راشدى

راشدى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
افروغ

افروغ

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه جيرفت - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
هاشمى

هاشمى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پرمان بدريه

پرمان بدريه

اموزش زبان انگليسي -دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
زارعي الهام

زارعي الهام

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي كشاورزي -علوم باغباني -دانشگاه ولايت -ايرانشهر - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ساربانى

ساربانى

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فيروزى

فيروزى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي رامين -اهواز - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
پرورش

پرورش

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه زابل - شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فاضلى

فاضلى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه هرمزگان -بندرعباس - روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ملك پور

ملك پور

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي قشم -قشم - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمديان

محمديان

مديريت اموربانكي -موسسه غيرانتفاعي قشم -قشم - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
ارزانى

ارزانى

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
5/30/2023 3:41:45 PM
Menu