چورزق طارم

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر چورزق طارم

قديرى

قديرى

مديريت صنعتي -دانشگاه زنجان - شبانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمدي نسرين

محمدي نسرين

مهندسي شيمي -دانشگاه زنجان - روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
نژاديان

نژاديان

مهندسي كشاورزي -اقتصادكشاورزي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدي رضا

محمدي رضا

مهندسي مكانيك -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدى

محمدى

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحمتي كبري

رحمتي كبري

دبيري زيست شناسي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رجبى

رجبى

جغرافياي طبيعي -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بدرقه

بدرقه

مديريت بازرگاني -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسكندرى

اسكندرى

زيست شناسي -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسن خانى

حسن خانى

زيست شناسي -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عباسى

عباسى

مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
كرمى

كرمى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي عبدالرحمن صوفي رازي -زنجان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمدى

احمدى

زيست شناسي -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

علوم تربيتي -پرديس شهيدبهشتي -زنجان - تربيت معلم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رستمى

رستمى

علوم تربيتي -پرديس علامه اميني -تبريز - تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جعفرى

جعفرى

شيمي -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
محمدى

محمدى

علوم تربيتي -پرديس شهيدمدرس -سنندج - تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رضائى

رضائى

مديريت صنعتي -موسسه غيرانتفاعي كار - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نظرى

نظرى

جغرافياوبرنامه ريزي شهري -دانشگاه زنجان - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
هاشملو

هاشملو

مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مقيمى

مقيمى

مديريت صنعتي -دانشگاه زنجان - شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حسامى

حسامى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي زنجان - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/3/2023 5:35:58 PM
Menu