مروست

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر مروست

محمدى

محمدى

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بذرافشان مروست مرجان

بذرافشان مروست مرجان

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فلاحتى مروست

فلاحتى مروست

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فلاحتي مروست ارزو

فلاحتي مروست ارزو

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خاكپورمروستي مرضيه

خاكپورمروستي مرضيه

راهنمايي ومشاوره -پرديس فاطمه الزهرا/س /-بندرعباس - تربيت معلم

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
يزدانى

يزدانى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي يزد - روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دهقان زاده زهرا

دهقان زاده زهرا

علوم تربيتي -پرديس شهيدباهنر-شيراز - تربيت معلم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
يزدانى

يزدانى

اماروكاربردها-دانشگاه يزد - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
5/29/2023 4:56:37 AM
Menu