كنگاور

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر كنگاور

برزوئي زهرا

برزوئي زهرا

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
سرمستى

سرمستى

مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي تبريز - روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نجفي مسلم وحيد

نجفي مسلم وحيد

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جمالي فشي مهران

جمالي فشي مهران

مهندسي برق -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
زماني موسوي حسني السادات

زماني موسوي حسني السادات

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
خميس ابادي فروغ

خميس ابادي فروغ

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قارلقي كاظم

قارلقي كاظم

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
گوديني محبوبه

گوديني محبوبه

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خميس ابادي علي

خميس ابادي علي

دامپزشكي -دانشگاه تبريز - روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نظرى ولاشجردى

نظرى ولاشجردى

مهندسي برق -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
گوديني ليلا

گوديني ليلا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زارع ميترا

زارع ميترا

مترجمي زبان انگليسي -دانشگاه غيرانتفاعي مفيد/ره /قم - نيمه حضوري

2سال کانونی / 39 آزمون

زبان
خدابنده لو

خدابنده لو

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
كريم پور خاطره

كريم پور خاطره

علوم تربيتي -پرديس شهيدصدوقي -كرمانشاه - تربيت معلم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حقيقى فشى

حقيقى فشى

شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
فاخري ليلا

فاخري ليلا

فيزيوتراپي -دانشگاه علوم پزشكي شيراز - روزانه

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جعفرى تبار

جعفرى تبار

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي -كرمانشاه - غيرانتفاعي

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
خميس ابادي ميلاد

خميس ابادي ميلاد

دامپزشكي -دانشگاه اروميه - روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خالقي نژاد فاطمه

خالقي نژاد فاطمه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سلگى

سلگى

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
رحمتى تركاشوند

رحمتى تركاشوند

مديريت دولتي -دانشگاه علامه طباطبايي -تهران - روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
كارخانه

كارخانه

مهندسي كشاورزي -علوم دامي -دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي ساري - روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
كياني علي ابادي وحيد

كياني علي ابادي وحيد

دبيري زيست شناسي -پرديس شهيدرجايي -اروميه - تربيت معلم

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
طاهرابادي رضا

طاهرابادي رضا

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پورولي نيلوفر

پورولي نيلوفر

تربيت دبيرزبان انگليسي -پرديس علامه طباطبايي -اروميه - تربيت معلم

2سال کانونی / 27 آزمون

زبان
سينا ارش

سينا ارش

علوم سياسي -دانشگاه مازندران -بابلسر - شبانه

3سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رجبي نژاد محسن

رجبي نژاد محسن

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله - روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
اشرفي فشي تيمور

اشرفي فشي تيمور

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
رشتيانى

رشتيانى

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عظيمي فشي محمدجواد

عظيمي فشي محمدجواد

مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
باقرنژاد امير

باقرنژاد امير

مهندسي صنايع -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بيات قلي لاله احمد

بيات قلي لاله احمد

دبيري شيمي -پرديس شهيدمفتح -شهرري - تربيت معلم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
كريم آبادى

كريم آبادى

شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فشى

فشى

كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عزيزي كامل بنفشه

عزيزي كامل بنفشه

دبيري علوم اجتماعي -پرديس شهيدباهنر-شهركرد - تربيت معلم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قارلقي محمود

قارلقي محمود

مهندسي مكانيك -دانشگاه صنعتي كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خوش مرام

خوش مرام

فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
عبدالملكى

عبدالملكى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير - روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسين آبادى

حسين آبادى

هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تركاشوند

تركاشوند

پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي اروميه - روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نادري خجسته فر يوسف

نادري خجسته فر يوسف

كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي همدان - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فارسينجى

فارسينجى

مهندسي كشاورزي -علوم وصنايع غذايي -موسسه غيرانتفاعي خزر-محموداباد - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تركاشوند

تركاشوند

حسابداري -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خزائى

خزائى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خزائى

خزائى

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سلطان ابادي پريسا

سلطان ابادي پريسا

زبان وادبيات فارسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
كوه كن پريسا

كوه كن پريسا

مهندسي شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سميعى

سميعى

حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سليمانى مشتاق

سليمانى مشتاق

مهندسي عمران -موسسه غيرانتفاعي اباداني وتوسعه روستاها-همدان - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
تركاشوند خواه

تركاشوند خواه

دبيري زبان وادبيات عرب -پرديس بحرالعلوم -شهركرد - تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حقيقى فر

حقيقى فر

شيمي -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حصارى

حصارى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه - تربيت معلم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
افسرى

افسرى

رياضيات وكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فريدونى ولاشجردى

فريدونى ولاشجردى

علوم تربيتي -پرديس شهيدرجايي -كرمانشاه - تربيت معلم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
طاوسى تبار

طاوسى تبار

فيزيك -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
قارلقى

قارلقى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ملاير - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
زارع

زارع

شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سيفي زهرا

سيفي زهرا

مهندسي شيمي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
عزيزى

عزيزى

راهنمايي ومشاوره -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
5/28/2023 7:04:40 AM