حسن آبادفشاپويه

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر حسن آبادفشاپويه

بربرى

بربرى

مهندسي منابع طبيعي -مديريت مناطق خشك وبيابان -دانشگاه سمنان - شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بهزاد مريم

بهزاد مريم

الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه شاهد-تهران - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رستمى

رستمى

مهندسي برق -موسسه غيرانتفاعي پويش -قم - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
كارگر زهرا

كارگر زهرا

الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مومن مريم السادات

مومن مريم السادات

مهندسي شيمي -دانشگاه صنعتي سهند-تبريز - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مومن مرجان السادات

مومن مرجان السادات

مهندسي فناوري اطلاعات -دانشگاه شاهرود - روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بخشى

بخشى

اماروكاربردها-دانشگاه حكيم سبزواري -سبزوار - شبانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نظرى

نظرى

علوم كامپيوتر-دانشگاه كوثربجنورد - روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زارعى

زارعى

اماروكاربردها-دانشگاه قم - روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عاقبتى

عاقبتى

مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه اروميه - روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/3/2023 6:58:08 PM
Menu