فيروزكوه

قبولی های کنکور سراسری سال 91 شهر فيروزكوه

مرادي ميلاد

مرادي ميلاد

علوم سياسي -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
حسينى هراندهى

حسينى هراندهى

علوم تربيتي -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
فخراور مريم

فخراور مريم

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه سمنان - روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رجبي نسب حسين

رجبي نسب حسين

حقوق -دانشگاه تهران - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
يوسفيان سيروس

يوسفيان سيروس

مهندسي برق -دانشگاه سمنان - روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
شجاع محمدمهدي

شجاع محمدمهدي

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي بابل - روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
لاسمى

لاسمى

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه بناب - روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شجاع علي

شجاع علي

مديريت بازرگاني -دانشگاه مازندران -بابلسر - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شجاع وجيهه

شجاع وجيهه

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي تهران - روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پاك روان

پاك روان

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه غيرانتفاعي علوم وفنون مازندران -بابل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سراج

سراج

شيمي -دانشگاه شاهرود - روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خزائى پول

خزائى پول

مديريت صنعتي -دانشگاه غيرانتفاعي بين المللي امام رضا/ع / - غيرانتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بنار

بنار

اماروكاربردها-دانشگاه دامغان - روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پازكى

پازكى

علوم تربيتي -پرديس نسيبه -تهران - تربيت معلم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
درويش متولى

درويش متولى

مديريت بازرگاني -موسسه غيرانتفاعي راه دانش -بابل - غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
عظيمى گلوگاهى

عظيمى گلوگاهى

مهندسي منابع طبيعي -شيلات -دانشگاه تهران - روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شجاع

شجاع

دبيري جغرافيا-پرديس حكيم ابوالقاسم فردوسي -كرج - تربيت معلم

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
6/10/2023 4:50:44 AM
Menu