حويق

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر حويق


پورعلی علیرضا

پورعلی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت حويق

4سال کانونی / 102 آزمون

انسانی
عرفانی محمد

عرفانی محمد

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت آستارا

3سال کانونی / 92 آزمون

انسانی
چهراش فاطمه

چهراش فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

انسانی
قدری چوبر یحیی

قدری چوبر یحیی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت حويق

3سال کانونی / 88 آزمون

انسانی
اروج زاده زهرا

اروج زاده زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت حويق

4سال کانونی / 83 آزمون

انسانی
قلی پرور مبینا

قلی پرور مبینا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت سياهکل

4سال کانونی / 82 آزمون

انسانی
فلاح معصومه

فلاح معصومه

علوم ورزشي|دانشگاه مراغه | روزانه-پذيرش زن

2سال کانونی / 82 آزمون

انسانی
شکری خطبه سرا نازنین

شکری خطبه سرا نازنین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت حويق

3سال کانونی / 77 آزمون

انسانی
عباداللهیان محمد

عباداللهیان محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت آستارا

2سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
مستشاری فاطمه

مستشاری فاطمه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت بندرکياشهر

3سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
قاصد امیر علی

قاصد امیر علی

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان - محل خدمت حويق

4سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
غلامی مقدم سید نیما

غلامی مقدم سید نیما

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت آستارا

3سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
فلاح عرفان

فلاح عرفان

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت حويق

2سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
بهشتی امیر رضا

بهشتی امیر رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت آستارا

2سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
شهامتی شبنم

شهامتی شبنم

گردشگري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
فرجامی زینب

فرجامی زینب

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان - محل خدمت حويق

2سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
شوکتی چوبر نیلوفر

شوکتی چوبر نیلوفر

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت حويق

2سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
کامرانی شایان

کامرانی شایان

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت آستارا

2سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
مرزبان فاطمه

مرزبان فاطمه

گردشگري|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
محسنی آیسان

محسنی آیسان

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل تحصيل آمل-محل خدمت رحمت آبادبلوکات

2سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
هادی پور مهران

هادی پور مهران

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت اتاق ور

1سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
عبادپور سایه

عبادپور سایه

تاريخ تمدن ملل اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه-محل تحصيل دانشکده الهيات ومعارف اسلامي

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
یاقوتی نصرت آباد علی

یاقوتی نصرت آباد علی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت حويق

1سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
کریمی امیر محمد

کریمی امیر محمد

اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
شوکتی چوبر شاهین

شوکتی چوبر شاهین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت حويق

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
حقی چوبر شیما

حقی چوبر شیما

مشاوره|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
فیروز پور سیده زهرا

فیروز پور سیده زهرا

روانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
خورشیدی علی

خورشیدی علی

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان - محل خدمت عمارلو

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
میزانی نصرت آباد مائده

میزانی نصرت آباد مائده

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل تحصيل آمل-محل خدمت حويق

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
بزرگی مبین

بزرگی مبین

علوم سياسي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
6/5/2023 7:49:40 AM
Menu