رشت

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر رشت


نجفی ساینا

نجفی ساینا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت رضوانشهر

5سال کانونی / 103 آزمون

انسانی
حسنی روفچائی مائده

حسنی روفچائی مائده

اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 87 آزمون

انسانی
فلیحی پرندیس

فلیحی پرندیس

مديريت صنعتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

انسانی
معصوم زاده سارا

معصوم زاده سارا

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
اکبرزاده مریم

اکبرزاده مریم

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت صومعه سرا

3سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
سیاه پوش مصطفی

سیاه پوش مصطفی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت خمام

5سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
فروزان فاطمه

فروزان فاطمه

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
وثوق ساجده

وثوق ساجده

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
رضایی شایسته

رضایی شایسته

علوم سياسي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
میرزایی محدثه

میرزایی محدثه

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
میره جینی روژینا

میره جینی روژینا

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
نوروزی الهه

نوروزی الهه

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
نظری برسری رضا

نظری برسری رضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت سنگر

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
رستمی علی

رستمی علی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت رودبار

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
دلیری امیرمحمد

دلیری امیرمحمد

علوم سياسي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
خداداد یاسوری سمیه

خداداد یاسوری سمیه

مشاوره|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
قلی زاده تینا

قلی زاده تینا

علوم سياسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
فکری خطیبی فاطمه

فکری خطیبی فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل تحصيل آمل-محل خدمت استانه اشرفيه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
مداحی مهتاب

مداحی مهتاب

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
موسوی سیده مطهره

موسوی سیده مطهره

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
پارساپسند سیده معصومه

پارساپسند سیده معصومه

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
ثناگو کیانا

ثناگو کیانا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
پورسعیدزاهد رضوانه

پورسعیدزاهد رضوانه

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
شکوهی خشکبیجاری سعید

شکوهی خشکبیجاری سعید

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت سنگر

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
کارگر فاطمه

کارگر فاطمه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت بندرکياشهر

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
بیدارتوچاهی فاطمه

بیدارتوچاهی فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
توفیقی زینب

توفیقی زینب

علوم قران وحديث|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
دولتی طالقانی آرین

دولتی طالقانی آرین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت ماسال وشاندرمن

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
صادری سوگند

صادری سوگند

حقوق|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
نعمتی نگین

نعمتی نگین

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
همتی کلوانی مهدی

همتی کلوانی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت فومن

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
کوه پیما محمدمهدی

کوه پیما محمدمهدی

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
روشندل توسروندانی علی

روشندل توسروندانی علی

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حسینی مقدم سیده ثنا

حسینی مقدم سیده ثنا

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
کلانتری چاله سرائی مهدی

کلانتری چاله سرائی مهدی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت بندرانزلي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نوشادرافع فاطمه

نوشادرافع فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حسینی سیده زهرا

حسینی سیده زهرا

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ارجمندی پریا

ارجمندی پریا

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سادیسی سارا

سادیسی سارا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
پژوم فاطمه

پژوم فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
صفرخواه محدثه

صفرخواه محدثه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محمودی مهدی

محمودی مهدی

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
احمدیاری نساز علی اکبر

احمدیاری نساز علی اکبر

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان - آزاد-بومي گيلان-محل خدمت رودبار

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نوروزی نگار

نوروزی نگار

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
کوچکی زهرا

کوچکی زهرا

مشاوره|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سهرابی هنگامه

سهرابی هنگامه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حمیدی زاد کوثر

حمیدی زاد کوثر

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محسنی علی

محسنی علی

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
6/1/2023 1:09:47 PM
Menu