خسروشاه

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر خسروشاه

بابائی خسروشاهی عرشیا

بابائی خسروشاهی عرشیا

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه

10سال کانونی / 197 آزمون

ریاضی
تربیت خسروشاهی ستایش

تربیت خسروشاهی ستایش

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | شبانه

8سال کانونی / 156 آزمون

ریاضی
اتحادی خسروشاهی امیر محمد

اتحادی خسروشاهی امیر محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 139 آزمون

تجربی
ظریفی خسروشاهی آیدین

ظریفی خسروشاهی آیدین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | شبانه

7سال کانونی / 126 آزمون

ریاضی
صومی خسروشاهی علی

صومی خسروشاهی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

5سال کانونی / 112 آزمون

ریاضی
عیانی خسروشاهی امیر

عیانی خسروشاهی امیر

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | شبانه

5سال کانونی / 109 آزمون

ریاضی
ام الصغیر خسروشاهی سحر

ام الصغیر خسروشاهی سحر

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
نیکوند امین

نیکوند امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
شرقی خسروشاهی الهه

شرقی خسروشاهی الهه

حسابداري|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حبیب زاده خسروشاهی امین

حبیب زاده خسروشاهی امین

رياضيات وکاربردها|دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
خاکپور خسروشاهی علی

خاکپور خسروشاهی علی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
محمد یاری فاطمه

محمد یاری فاطمه

حسابداري|دانشگاه تبريز | روزانه-

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
میرزایی تازه کند شهرام

میرزایی تازه کند شهرام

مهندسي برق|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شیدائی گنبری محمد

شیدائی گنبری محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي- محل خدمت خسروشاه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آسمانی آخوله مهسا

آسمانی آخوله مهسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان شرقي - محل خدمت ايلخچي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
پورعبدااله خسروشاهی مبینا

پورعبدااله خسروشاهی مبینا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
3/25/2023 8:57:05 PM