خوي

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر خوي


جسور مهسا

جسور مهسا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

6سال کانونی / 148 آزمون

انسانی
حسن زاده چورسی کوثر

حسن زاده چورسی کوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت صوماي برادوست

6سال کانونی / 131 آزمون

انسانی
صمدی حجت

صمدی حجت

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

4سال کانونی / 125 آزمون

انسانی
مخصوصی زهرا

مخصوصی زهرا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت چايپاره

4سال کانونی / 118 آزمون

انسانی
فیاضی عسل

فیاضی عسل

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

5سال کانونی / 114 آزمون

انسانی
میرعلیجانی ثنا

میرعلیجانی ثنا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

4سال کانونی / 100 آزمون

انسانی
توسلی فاطمه

توسلی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

4سال کانونی / 98 آزمون

انسانی
جعفرپور فاطمه

جعفرپور فاطمه

فقه وحقوق امامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غيرانتفاعي

5سال کانونی / 98 آزمون

انسانی
شابوئی دودکانلو فریبا

شابوئی دودکانلو فریبا

روانشناسي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 83 آزمون

انسانی
عابدی محمد

عابدی محمد

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

3سال کانونی / 81 آزمون

انسانی
اصغری یاسین

اصغری یاسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

3سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
فاضل زاده ثمین

فاضل زاده ثمین

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت اروميه ناحيه 1

3سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
خورابلو ثریا

خورابلو ثریا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

2سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
زیبادل مریم

زیبادل مریم

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت اروميه ناحيه 2

2سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
پیلتن معصومه

پیلتن معصومه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

3سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
رحملو کیمیا

رحملو کیمیا

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

5سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
موسوی مینا

موسوی مینا

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
زینالی رضا

زینالی رضا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت اروميه ناحيه 1

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
مهرتاش عرفان

مهرتاش عرفان

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

4سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
فرهادی مارکانی لیلا

فرهادی مارکانی لیلا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت چايپاره

1سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
عظیم پور ریحانه

عظیم پور ریحانه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

1سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
میرزائی ابوالفضل

میرزائی ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

1سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
قنبرزاده آی دا

قنبرزاده آی دا

حسابداري|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
شعیبی حسین

شعیبی حسین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

1سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
آقاجان پور علی اکبر

آقاجان پور علی اکبر

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

1سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
صلاحلو مهدی

صلاحلو مهدی

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي-محل تحصيل سلماس-محل خدمت خوي

1سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
حیدری فاطمه

حیدری فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي -محل خدمت خوي

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

1سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
عبدالهی امیررضا

عبدالهی امیررضا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
کریمی رقیه

کریمی رقیه

حسابداري|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
زینال نژاد راضیه

زینال نژاد راضیه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

1سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
خداویردی زاده حجت

خداویردی زاده حجت

حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک اروميه -شهيدقاضي طباطباي | شبانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
سیدی میرحسین

سیدی میرحسین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
راثی زاده زهرا

راثی زاده زهرا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي-محل خدمت خوي-محل تحصيل پيرانشهر

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
ابراهیمی زهرا

ابراهیمی زهرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
دودکانلوی میلان شاهین

دودکانلوی میلان شاهین

علوم تربيتي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
علیلو اسماعیل

علیلو اسماعیل

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
آقای وش مریم

آقای وش مریم

روانشناسي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عدالت فر مهسا

عدالت فر مهسا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت خوي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
5/28/2023 7:57:18 AM