خوي

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر خوي


گلوانی محمد

گلوانی محمد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي- محل خدمت خوي

7سال کانونی / 170 آزمون

ریاضی
لک‌ امیرحسین

لک‌ امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل تحصيل سلماس- محل خدمت چايپاره

7سال کانونی / 147 آزمون

ریاضی
حیدرزاده امیرحسین

حیدرزاده امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي- محل خدمت خوي

8سال کانونی / 137 آزمون

ریاضی
ایرانی فاطمه

ایرانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل تحصيل خوي - محل خدمت خوي

7سال کانونی / 136 آزمون

ریاضی
معصوملو پریسا

معصوملو پریسا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بناب | روزانه

5سال کانونی / 117 آزمون

ریاضی
فقهی فاطمه

فقهی فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه اروميه | روزانه

5سال کانونی / 106 آزمون

ریاضی
نقی لو نرجس

نقی لو نرجس

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي -محل خدمت پيرانشهر

3سال کانونی / 103 آزمون

ریاضی
شاهباز علی

شاهباز علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل تحصيل سلماس- محل خدمت خوي

4سال کانونی / 94 آزمون

ریاضی
توفیقی متین

توفیقی متین

مهندسي عمران|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
قرقره چی محمد

قرقره چی محمد

فيزيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
علمردانی سهیل

علمردانی سهیل

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
حسن اقدم محمدامین

حسن اقدم محمدامین

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
دنیامالی پور امیررضا

دنیامالی پور امیررضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
قره لی آناهیتا

قره لی آناهیتا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي -محل خدمت خوي

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
صاحب دل زهرا

صاحب دل زهرا

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
علی لو پارسا

علی لو پارسا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
شوره چی سینا

شوره چی سینا

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
نادرعلی امیرحسین

نادرعلی امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

5سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
کارگر یاسین

کارگر یاسین

مهندسي صنايع|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
ضیائی ناصر

ضیائی ناصر

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مرندی امیررضا

مرندی امیررضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
تاتاری عرفان

تاتاری عرفان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سپه پور سها

سپه پور سها

مهندسي معماري|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
کلوانی سبحان

کلوانی سبحان

مهندسي معماري|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
هاشمی مهدی

هاشمی مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي- محل خدمت پلدشت

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
5/28/2023 7:58:02 AM