اروميه

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر اروميه


مسلم زاده کیانوش

مسلم زاده کیانوش

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي-محل خدمت انزل

3سال کانونی / 55 آزمون

زبان
سلیمانی الهام

سلیمانی الهام

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي-محل خدمت انزل

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
صداقت مظهر

صداقت مظهر

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي-محل خدمت نازلو

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
شاه ایسترم فاطمه

شاه ایسترم فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي-محل خدمت نازلو

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
6/2/2023 11:21:13 PM
Menu