اروميه

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر اروميه


مرحله پیما الهام

مرحله پیما الهام

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه اروميه | روزانه

8سال کانونی / 142 آزمون

انسانی
نعمتی امید

نعمتی امید

حقوق|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
آب برین یاشار

آب برین یاشار

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت انزل

2سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
قلیزاده سلیم کندی سارا

قلیزاده سلیم کندی سارا

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت اروميه ناحيه 1

2سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
علی پور علیا لیلا

علی پور علیا لیلا

مديريت دولتي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
صمدی بهزاد

صمدی بهزاد

جغرافيا|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
جعفرنژاد مرتضی

جعفرنژاد مرتضی

مديريت بازرگاني|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
محمدی حدیث

محمدی حدیث

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت نازلو

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
حسین پور محمدحسین

حسین پور محمدحسین

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت اروميه ناحيه 1

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
شفیعی مجاز ملینا

شفیعی مجاز ملینا

حسابداري|دانشگاه اصفهان | شبانه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
غیبی اسرا

غیبی اسرا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت صوماي برادوست

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
غلامیان کارکن رعنا

غلامیان کارکن رعنا

علوم تربيتي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
منصور آریا

منصور آریا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت سلماس

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سلیمانی نازنین

سلیمانی نازنین

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ملک زاده قره باغ پریسا

ملک زاده قره باغ پریسا

روانشناسي|دانشگاه مراغه | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
دیباذر فرنام

دیباذر فرنام

اقتصاد|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
طاهرنیا فاطمه

طاهرنیا فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت نازلو

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حافظی پریا

حافظی پریا

اقتصاد|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
واحدیان کمیل

واحدیان کمیل

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت اروميه ناحيه 2

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عظیمی فرانک

عظیمی فرانک

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت صوماي برادوست

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خدایاری مهدی

خدایاری مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي آذربايجان غربي - محل خدمت صوماي برادوست

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حسینی گرده رشت فاطمه

حسینی گرده رشت فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
موسوی پریا

موسوی پریا

جغرافيا|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
احمدعلی آیشن

احمدعلی آیشن

حقوق|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
6/2/2023 11:22:45 PM
Menu