دشت آزادگان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر دشت آزادگان


مری پور فاطمه

مری پور فاطمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ايلام | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

زبان
جلالی زهرا

جلالی زهرا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان-محل خدمت دشت آزادگان

2سال کانونی / 51 آزمون

زبان
ساکی علی

ساکی علی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي خوزستان-محل خدمت هنديجان

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
5/30/2023 11:13:26 AM
Menu