فراشبند

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر فراشبند


نیکفر فاطمه

نیکفر فاطمه

حقوق|دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
کرمی زاده محمد

کرمی زاده محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت فراشبند

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
روشندل زهرا

روشندل زهرا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت بالاده

2سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
حسینی سیده محدثه

حسینی سیده محدثه

فلسفه|دانشگاه ياسوج | شبانه

1سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
یگانه نرگس

یگانه نرگس

زبان وادبيات فارسي|مرکزاموزش عالي اقليد | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
روح بخش محدثه

روح بخش محدثه

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
اسفندیاری کوهی علی اصغر

اسفندیاری کوهی علی اصغر

علوم تربيتي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
یزدان پناه محسن

یزدان پناه محسن

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران بوشهر | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
عباسپور معصومه

عباسپور معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل تحصيل زينب کبري کازرون-محل خدمت فراشبند

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ریحانی محمد رضا

ریحانی محمد رضا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ذکاوت اصل فاطمه

ذکاوت اصل فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اکبری علمدارلو احمد

اکبری علمدارلو احمد

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت فراشبند

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
6/11/2023 1:21:47 AM
Menu