داراب

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر داراب


فرجی هاجر

فرجی هاجر

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت فرگ

5سال کانونی / 115 آزمون

انسانی
ابراهیمی ریحانه

ابراهیمی ریحانه

جامعه شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 86 آزمون

انسانی
خشنود ماداوانی محسن

خشنود ماداوانی محسن

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت فرگ

4سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
دلیری مهران

دلیری مهران

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت زرين دشت

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
کرمی محمد حسین

کرمی محمد حسین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت داراب

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
خداداد فاطمه

خداداد فاطمه

مديريت بيمه اکو|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
فرجی عباس

فرجی عباس

حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
میرعابدی داوود

میرعابدی داوود

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت داراب

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
عطائیان حسین

عطائیان حسین

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
رستمی طاهره

رستمی طاهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل تحصيل زينب کبري کازرون-محل خدمت فرگ

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
عزیزی کوثر

عزیزی کوثر

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت داراب

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
عبدلی صالح

عبدلی صالح

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت شيب کوه

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
اجرایی فاطمه

اجرایی فاطمه

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت زرين دشت

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
مرادی غیاثی مینا

مرادی غیاثی مینا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت خرامه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
روح بخش فاطمه

روح بخش فاطمه

حقوق|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عبدلی صابر

عبدلی صابر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت عشايري فارس

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قهرمانی اناهیتا

قهرمانی اناهیتا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت جويم

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
امیدواری فائزه

امیدواری فائزه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت جويم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
میرشکاری محمدحسین

میرشکاری محمدحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت فرگ

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فتحی ابوالفضل

فتحی ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت آباده طشک

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
هادیان مجید

هادیان مجید

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل تحصيل اقليد-محل خدمت خرامه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فدوی محمدصالح

فدوی محمدصالح

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت جهرم

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فدایی نازنین

فدایی نازنین

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت گراش

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
6/8/2023 12:03:21 PM
Menu