داراب

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر داراب


خرم کیمیا

خرم کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
فرحبخش هانیه

فرحبخش هانیه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
گلچین فرد درسا

گلچین فرد درسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
عسکرزاده محمدرضا

عسکرزاده محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
شهسواری محمدجواد

شهسواری محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
حقیقی عرفان

حقیقی عرفان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت زرقان

6سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
رمضانی فرناز

رمضانی فرناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
براهیمی فاطمه

براهیمی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
راحت فاطمه

راحت فاطمه

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
محبی عارف

محبی عارف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
رحیمی فاطمه

رحیمی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
زمردیان مریم

زمردیان مریم

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
دانا علیرضا

دانا علیرضا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت خفر

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حقیقت سید مهدی

حقیقت سید مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت فرگ

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خدابنده زهرا

خدابنده زهرا

اقتصاد|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
صبور زهرا

صبور زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
دریابر محمدمهدی

دریابر محمدمهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت داراب

1سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
دهقان محمدرضا

دهقان محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت داراب

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
انصاری مصطفی

انصاری مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | شهريه پرداز

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
6/10/2023 9:29:48 PM
Menu