فيروزآباد

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر فيروزآباد

جهانپور علیرضا

جهانپور علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم

6سال کانونی / 127 آزمون

تجربی
موسوی سیدعلی

موسوی سیدعلی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

5سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
گورکانی الیانا

گورکانی الیانا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

6سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
ذبیحی دشت لار غزال

ذبیحی دشت لار غزال

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
رضائی پویا

رضائی پویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
ظرافت ملیکا

ظرافت ملیکا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
علی پور علی

علی پور علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت مهر

3سال کانونی / 98 آزمون

انسانی
سیادت زاده سید هانیه

سیادت زاده سید هانیه

ميکروبيولوژي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
جمشیدی حمیدرضا

جمشیدی حمیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
کریم پور زهرا

کریم پور زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

3سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
زارعی فاطمه

زارعی فاطمه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت مهر

4سال کانونی / 94 آزمون

انسانی
حق شناس زهرا

حق شناس زهرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
حق شناس امیرمحمد

حق شناس امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
بیات امیررضا

بیات امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
نجفی غزاله

نجفی غزاله

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

6سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
حسینی حمیدرضا

حسینی حمیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
روستا محمدامین

روستا محمدامین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش - پذيرش از مرد

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
ابراهیم زاده رضا

ابراهیم زاده رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
برهانی نسب سیدمحمد

برهانی نسب سیدمحمد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت مهر

2سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
میرزایی علی

میرزایی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
فضلی محسن

فضلی محسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
خاموشی فاطمه

خاموشی فاطمه

فلسفه|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
رستگاری علیرضا

رستگاری علیرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
کاظمی محمدعلی

کاظمی محمدعلی

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت لامرد

2سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
آبشناس احمدرضا

آبشناس احمدرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اسمعیلی زهرا

اسمعیلی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ابو جمشید

ابو جمشید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
امیدی زهرا

امیدی زهرا

حقوق|دانشگاه يزد | روزانه

6سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
ترابی مهدی

ترابی مهدی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس- محل خدمت قيرو کارزين

2سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
نوروزی علی

نوروزی علی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
ابولی زهره

ابولی زهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت مهر

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مردانی محدثه

مردانی محدثه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

زبان
محمدی پور رضا

محمدی پور رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مهرآبادی محدثه

مهرآبادی محدثه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فریدون نژاد زهرا

فریدون نژاد زهرا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زحمتکش فاطمه

زحمتکش فاطمه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت ميمند

1سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
قنبری علی اکبر

قنبری علی اکبر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت مهر

1سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
شهبازی علی

شهبازی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رستگار علی

رستگار علی

علوم سياسي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
گودرزی صحرا سفیدی فاطمه

گودرزی صحرا سفیدی فاطمه

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت فيروزآباد

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
رضائی سارا

رضائی سارا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدی محمدامین

محمدی محمدامین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت فيروزآباد

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
رضائی فائزه

رضائی فائزه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
افشار فاطمه

افشار فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه جهرم | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
علی زاده راضیه

علی زاده راضیه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
جعفری زاده مریم

جعفری زاده مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
گودرزی مهدیه

گودرزی مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل تحصيل زينب کبري کازرون-محل خدمت ميمند

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
صادقی محمدمهدی

صادقی محمدمهدی

مهندسي برق|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
شکوهی قاسم

شکوهی قاسم

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
علی نژاد میمندی محمدامین

علی نژاد میمندی محمدامین

حسابداري|دانشگاه جهرم | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رضائیان نرگس

رضائیان نرگس

روانشناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
وکیلی حسین

وکیلی حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مجاب محمد

مجاب محمد

مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
سجادی مهری سیدعلی

سجادی مهری سیدعلی

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران بوشهر | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
مرادی زاده هانیه

مرادی زاده هانیه

تاريخ|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
منصوری موصلو فاطمه

منصوری موصلو فاطمه

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زارعی صدیقه

زارعی صدیقه

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت گله دار

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
زائری زینب

زائری زینب

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
کاویانی فاطمه

کاویانی فاطمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه-محل تحصيل لارستان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رشیدی فاطمه

رشیدی فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شهبازی جاسم

شهبازی جاسم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نوذری نرگس

نوذری نرگس

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
علی یاری اقچلو آرش

علی یاری اقچلو آرش

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صفی زاده نرجس

صفی زاده نرجس

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محمدنژاد ابراهیم

محمدنژاد ابراهیم

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صادقی شیدا

صادقی شیدا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
همراه زاده زهره

همراه زاده زهره

شيمي محض|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
یوسفی مرتضی

یوسفی مرتضی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اژدری زهرا

اژدری زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل تحصيل زينب کبري کازرون-محل خدمت گله دار

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نشاط ملیکا

نشاط ملیکا

مديريت بازرگاني|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
تندر امید

تندر امید

مهندسي پليمر|دانشگاه ياسوج | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فرهادی محمدصالح

فرهادی محمدصالح

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فرهادی علی

فرهادی علی

حسابداري|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

زبان روسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
نجفی ایلیانا

نجفی ایلیانا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قره بیگی علی

قره بیگی علی

مهندسي برق|مرکزاموزش عالي لار | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رشیدی محمد

رشیدی محمد

مهندسي برق|دانشگاه يزد | روزانه-

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فرهادی حسین

فرهادی حسین

الکترونيک ومخابرات دريايي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
کرمی کیارش

کرمی کیارش

مهندسي پليمر|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بهروزه ندا

بهروزه ندا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
بهروزه هدی

بهروزه هدی

زبان وادبيات عربي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
فتحی محسن

فتحی محسن

مهندسي معماري|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شریفی فاطمه

شریفی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت جهرم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قربانی محمدرضا

قربانی محمدرضا

علوم ورزشي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
عسکری فاطمه

عسکری فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حاجی پور صادق

حاجی پور صادق

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت آباده طشک

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
دیودل محبوبه

دیودل محبوبه

روانشناسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
امینی لیلا

امینی لیلا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
زائری فاطمه

زائری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس - محل خدمت گله دار

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
اردوانی راحله

اردوانی راحله

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
3/25/2023 9:34:53 PM