بشرويه

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بشرويه


گلی امیرحسین

گلی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت طبس

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
باغستانی مصطفی

باغستانی مصطفی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي-محل خدمت بشرويه

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
صفائی پور فاطمه

صفائی پور فاطمه

مددکاري اجتماعي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
خاکپور عرفان

خاکپور عرفان

اقتصاد|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مهدوی هانیه

مهدوی هانیه

اقتصاد|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
دهقانی مقدم محمد

دهقانی مقدم محمد

علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
هاشمیان ااهام سادات

هاشمیان ااهام سادات

جغرافيا|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
سلطانی بشرویه ملیحه

سلطانی بشرویه ملیحه

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران بيرجند | شبانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
نامور ابوالفضل

نامور ابوالفضل

مديريت صنعتي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
5/29/2023 6:17:04 AM
Menu