چمستان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر چمستان


شهابی فاطمه زهرا

شهابی فاطمه زهرا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 109 آزمون

انسانی
عباس پور مریم

عباس پور مریم

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران - محل خدمت بلده

4سال کانونی / 106 آزمون

انسانی
محمدزاده یاسین

محمدزاده یاسین

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

3سال کانونی / 104 آزمون

انسانی
هدایتی نیلوفر

هدایتی نیلوفر

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران-محل خدمت تنکابن

2سال کانونی / 85 آزمون

انسانی
شکارچی خوشابی نیلوفر

شکارچی خوشابی نیلوفر

جغرافيا|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
هدایتی امیررضا

هدایتی امیررضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران-محل تحصيل نوشهر-محل خدمت چمستان

2سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
علی پور رضا

علی پور رضا

حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
تندرو محمدمهدی

تندرو محمدمهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران-محل تحصيل نوشهر-محل خدمت بلده

1سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
نصیری فردین

نصیری فردین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران-محل خدمت چمستان

1سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
زارع آمنه

زارع آمنه

مترجمي زبان عربي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
امانی محمدجواد

امانی محمدجواد

جامعه شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
حسینی سیده مریم

حسینی سیده مریم

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي مازندران-محل خدمت آمل

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
رحمتی امیرعباس

رحمتی امیرعباس

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه اردکان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
5/31/2023 3:59:37 AM
Menu