بجنورد

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بجنورد


علیزاده هدی

علیزاده هدی

علوم ورزشي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

4سال کانونی / 103 آزمون

انسانی
علیزاده مبینا

علیزاده مبینا

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

4سال کانونی / 101 آزمون

انسانی
قدرتی یاسمن

قدرتی یاسمن

اقتصاد|دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 91 آزمون

انسانی
ایزدی سپیده

ایزدی سپیده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت بجنورد

3سال کانونی / 89 آزمون

انسانی
عمارلو عطیه

عمارلو عطیه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت بجنورد

2سال کانونی / 89 آزمون

انسانی
شاکری مبینا

شاکری مبینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت بجنورد

4سال کانونی / 82 آزمون

انسانی
براتی زهرا

براتی زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
مرتضوی سیدحامد

مرتضوی سیدحامد

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
اکبرزاده سرحدی مینا

اکبرزاده سرحدی مینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت فاروج

1سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
حکیمی فر عطیه

حکیمی فر عطیه

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
مرادی مرادمحمد

مرادی مرادمحمد

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت بجنورد

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
فیروزه نیما

فیروزه نیما

مشاوره|دانشگاه بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
منظوری مبینا

منظوری مبینا

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
امانی تهمینه

امانی تهمینه

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت بجنورد

2سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
احتیاط کار اسما

احتیاط کار اسما

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
برفه ئی فاطمه

برفه ئی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
ساجدی امیرحسین

ساجدی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت بجنورد

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
وطن دوست مریم

وطن دوست مریم

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت بجنورد

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
شیبانی فر حامد

شیبانی فر حامد

حقوق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
روزبه حمید

روزبه حمید

علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
جمالی شهریار

جمالی شهریار

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت جاجرم

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
طرفه مسعود

طرفه مسعود

علوم ورزشي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
سرمد امیرمحمد

سرمد امیرمحمد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت بجنورد

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
دانائی فاطمه

دانائی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت بجنورد

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رحمانی یزدی احسان

رحمانی یزدی احسان

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت شيروان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
آگاه بهروز

آگاه بهروز

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت بجنورد

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اسدزاده سیدمحمد

اسدزاده سیدمحمد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي - محل خدمت مانه و سملقان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ایزدی الهام

ایزدی الهام

حقوق|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مهدیان پور مهدی

مهدیان پور مهدی

علوم سياسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
6/1/2023 12:58:02 PM
Menu