بجنورد

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بجنورد


نودهی علیرضا

نودهی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي- محل خدمت جاجرم

2سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
حقانی مرتضی

حقانی مرتضی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي- محل خدمت اسفراين

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
الهامی علی

الهامی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي- محل خدمت بجنورد

5سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
بقائی متین

بقائی متین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي- محل خدمت بجنورد

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
حصاری امیرمحمد

حصاری امیرمحمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي- محل خدمت بجنورد

2سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
علیزاده حسن

علیزاده حسن

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
فرج زاده مجتبی

فرج زاده مجتبی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
غلامعلی زاده امیرحسین

غلامعلی زاده امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
لایق حصاری مصطفی

لایق حصاری مصطفی

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
کورانی علی رضا

کورانی علی رضا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي- محل خدمت بجنورد

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
صداقت پوریا

صداقت پوریا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي- محل خدمت بام وصفي آباد

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
علی آبادی امیرحسین

علی آبادی امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
صفائی قهرمانلو امیر

صفائی قهرمانلو امیر

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
کنعانی نگین

کنعانی نگین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عصمتی امیرحسین

عصمتی امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي- محل خدمت بجنورد

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
جعفری نرگس

جعفری نرگس

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حریری سهیل

حریری سهیل

مهندسي عمران|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
زیبایی علی

زیبایی علی

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
خاکشور امیرحسین

خاکشور امیرحسین

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي- محل خدمت بجنورد

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عقیقی امیر

عقیقی امیر

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مدحت بجنوردی محمد

مدحت بجنوردی محمد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قدیمی سجاد

قدیمی سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان شمالي- محل خدمت مانه و سملقان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شاکری فاطمه

شاکری فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
یوسفی مبینا

یوسفی مبینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صبری امیرحسین

صبری امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
گریوانی هادی

گریوانی هادی

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رستگار مریم

رستگار مریم

فيزيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
6/3/2023 6:12:02 AM
Menu