مهران

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر مهران


خدارحمی زهره

خدارحمی زهره

فقه وحقوق اسلامي|دانشکده علوم انساني وهنرحضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
مرادی زینب

مرادی زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان - آزاد-بومي استان ايلام - محل خدمت مهران

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
روانان فرشته

روانان فرشته

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان ايلام - محل خدمت ايلام

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
کرمی حسین

کرمی حسین

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان ايلام - محل خدمت ايلام

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
تروند کوثر

تروند کوثر

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان ايلام - محل خدمت ايلام

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
نعمت پور رضا

نعمت پور رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان - آزاد-بومي استان ايلام - محل خدمت ملکشاهي

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
ناصری عیلامی نگین

ناصری عیلامی نگین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان ايلام - محل خدمت آبدانان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
محمدی علی

محمدی علی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان ايلام- محل خدمت ايوان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
میرزایی پروین

میرزایی پروین

حقوق|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
6/3/2023 6:18:51 PM
Menu