اركوازملكشاهي

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر اركوازملكشاهي

کوثری مهوش

کوثری مهوش

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

5سال کانونی / 138 آزمون

تجربی
موسی نیا نگین

موسی نیا نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

5سال کانونی / 137 آزمون

تجربی
قمری نگار

قمری نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | شهريه پرداز

5سال کانونی / 135 آزمون

تجربی
تبار سارا

تبار سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
آفریدونی امیرحسین

آفریدونی امیرحسین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

4سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
بوچک مهرداد

بوچک مهرداد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
ملکی مونا

ملکی مونا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
اعتصام سامان

اعتصام سامان

فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
طهماسبی امیررضا

طهماسبی امیررضا

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

4سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
صحرانورد فاطمه

صحرانورد فاطمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
تاسمه پریا

تاسمه پریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
محمودی زهرا

محمودی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
معتمدی فاطمه

معتمدی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان - آزاد-بومي استان ايلام - محل خدمت دهلران

3سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
احمدی ناهید

احمدی ناهید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
جوزی فرشاد

جوزی فرشاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان - آزاد-بومي استان ايلام - محل خدمت ملکشاهي

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
بادبروت حسنا

بادبروت حسنا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
نادی محمدنبی

نادی محمدنبی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اشرفی رضا

اشرفی رضا

فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
یوسفی هانیا

یوسفی هانیا

حسابداري|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
کرمی فرد سعید

کرمی فرد سعید

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
ایمکی فاطمه

ایمکی فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
چتربسر حنان

چتربسر حنان

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
3/25/2023 8:22:43 PM