بندر کنگ و چارک

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بندر کنگ و چارک


حسامی هاله

حسامی هاله

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت پارسيان

4سال کانونی / 98 آزمون

انسانی
پولادسنج نگار

پولادسنج نگار

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت جناح

4سال کانونی / 95 آزمون

انسانی
اسماعیلی فاطمه

اسماعیلی فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت بندرلنگه

2سال کانونی / 81 آزمون

انسانی
زارعی فوزیه

زارعی فوزیه

علوم تربيتي|دانشگاه شيراز | روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

انسانی
دریابان هانیه

دریابان هانیه

مديريت بازرگاني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
حسین زاده فاطمه

حسین زاده فاطمه

حسابداري|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

6سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
زارعی هدی

زارعی هدی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت بندرلنگه

3سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
فیروزی ابراهیم

فیروزی ابراهیم

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت خمير

2سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
ساربانی صدیق

ساربانی صدیق

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت بندرلنگه

2سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
دین دوست آمنه

دین دوست آمنه

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت بندرلنگه

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
حسینی محمد

حسینی محمد

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت جناح

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
ضمیری آرزو

ضمیری آرزو

حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
آور فاطمه

آور فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
پورمند مریم

پورمند مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت قشم

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
عسکری علیا

عسکری علیا

جامعه شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
روان سالار ساناز

روان سالار ساناز

روانشناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
هنگ نژاد عبدالله

هنگ نژاد عبدالله

مديريت امورگمرکي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
زارعی زرین

زارعی زرین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت بندرلنگه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
درا حمزه

درا حمزه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت خمير

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
پرمیان فرید

پرمیان فرید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت خمير

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
هاشمی سید ماجد

هاشمی سید ماجد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت شيب کوه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
زارعی محدثه

زارعی محدثه

زبان شناسي|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
محمدی مریم

محمدی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت رودخانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قاسمی سمیه

قاسمی سمیه

مديريت بازرگاني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ناجی نگار

ناجی نگار

روانشناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فهیم فاطمه

فهیم فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
خواجه فاطمه

خواجه فاطمه

مديريت امورگمرکي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
درواع فاطمه

درواع فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پاکروان حسن

پاکروان حسن

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت بندرلنگه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رحیمی عبدالرحیم

رحیمی عبدالرحیم

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت هرمز

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
احمدی مومن

احمدی مومن

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت بستک

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بذمه مریم

بذمه مریم

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت شيب کوه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
طاهری عمار

طاهری عمار

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت جناح

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
پاسلاری علی

پاسلاری علی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت قشم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
طاهری مصطفی

طاهری مصطفی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت جناح

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رئیسی شهروئی محمد

رئیسی شهروئی محمد

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت پارسيان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
چیره حسین

چیره حسین

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت جناح

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
رزم پوش ماهرخ

رزم پوش ماهرخ

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت پارسيان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رامش سوده

رامش سوده

حسابداري|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
5/31/2023 2:21:46 PM
Menu