بندر کنگ و چارک

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بندر کنگ و چارک


فرودی فاطمه

فرودی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

8سال کانونی / 170 آزمون

تجربی
معماری یسنا

معماری یسنا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان شهداي بندر لنگه

8سال کانونی / 170 آزمون

تجربی
فرهودنیا امید

فرهودنیا امید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

7سال کانونی / 165 آزمون

تجربی
روشن روان علی

روشن روان علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
دربه آیدین

دربه آیدین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
مردانی بوکانی محمد امین

مردانی بوکانی محمد امین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

6سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
بیگلری شایان

بیگلری شایان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

6سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
عبداللهی نگین

عبداللهی نگین

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد

6سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
نیازمند حلیمه

نیازمند حلیمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بندرلنگه

6سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
دریا صهیب

دریا صهیب

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بستک

6سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
بلوکی عسل

بلوکی عسل

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه جهرم | روزانه

6سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
هاشمی سیده فضیله

هاشمی سیده فضیله

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

6سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
راشدی فرناز

راشدی فرناز

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان خاتم الانبيا جاسک

7سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
همایونفر عرفان

همایونفر عرفان

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

6سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
اسحاقی فاطمه

اسحاقی فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
بحری یاسمن

بحری یاسمن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
ناجی الهه

ناجی الهه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
شاکر اسامه

شاکر اسامه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان شهدا بندر لنگه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
طالبی فرشته

طالبی فرشته

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت جاسک

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
هاشمی زاده سیدصلاح الدین

هاشمی زاده سیدصلاح الدین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
موسوی ماریه السادات

موسوی ماریه السادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت جاسک

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
گیلان موحد

گیلان موحد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
فرزان فر لطیفه

فرزان فر لطیفه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نظری رباطی فاطمه

نظری رباطی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حسنعلی پور فاطمه

حسنعلی پور فاطمه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت سيريک

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حسنعلی پور احمد

حسنعلی پور احمد

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت جناح

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
دریابان فاطمه

دریابان فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
روت خانه سعیده

روت خانه سعیده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دیال بشرا

دیال بشرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان فارابي شهرستان بستک

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
یوسف زاده عبدالله

یوسف زاده عبدالله

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جویبارپور سیده فاطمه

جویبارپور سیده فاطمه

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه شيراز | محروم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
بحری یحیی

بحری یحیی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
احمدی ابراهیم

احمدی ابراهیم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت شيب کوه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ددر محدثه

ددر محدثه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت خمير

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمدی محمد

محمدی محمد

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت شيب کوه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خلیل تاش مریم

خلیل تاش مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت قشم

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
زاهدی امید

زاهدی امید

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بشاگرد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شایان حسنا

شایان حسنا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت خمير

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جمالی مرضیه

جمالی مرضیه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان بقيه اله بشاگرد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خلیفاوی فاطمه

خلیفاوی فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداروميه | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/8/2023 1:10:45 PM
Menu