حاجي آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر حاجي آباد


فرخی فاطمه

فرخی فاطمه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 127 آزمون

تجربی
جعفری هومن

جعفری هومن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
برخورداری مریم

برخورداری مریم

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
حاجی علیزاده شیرین

حاجی علیزاده شیرین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
دهقانی فارغانی محسن

دهقانی فارغانی محسن

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت حاجي اباد

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
میرشکارپور فاطمه

میرشکارپور فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فرهادی نسب افشار امیرحسین

فرهادی نسب افشار امیرحسین

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت حاجي آباد

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فرج پور فاطمه

فرج پور فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
میرزاده کوهشاهی فاطمه

میرزاده کوهشاهی فاطمه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت حاجي آباد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
طهماسب پور آیگین

طهماسب پور آیگین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فولادی مهدیه

فولادی مهدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
آبسالان علیرضا

آبسالان علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
میرزاده نرجس

میرزاده نرجس

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بقيه اله بشاگرد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
تقی زاده مروارید

تقی زاده مروارید

زمين شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسی پور حسین

موسی پور حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
5/29/2023 6:57:38 AM
Menu