نيك شهرچابهار

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر نيك شهرچابهار

درزاده طاهر

درزاده طاهر

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت قصرقند

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
هوتی محمدعلی

هوتی محمدعلی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان امام علي چابهار

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
3/23/2023 8:04:56 PM