قم

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر قم


خدابنده لو محمدحسین

خدابنده لو محمدحسین

سينما|دانشگاه هنر | روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

هنر
معارف وند ستاره

معارف وند ستاره

فرش|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

هنر
غفاریان امیرعباس

غفاریان امیرعباس

اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم ناحيه1

3سال کانونی / 48 آزمون

هنر
جبلی نیما

جبلی نیما

گرافيک|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک تهران -انقلاب اسلامي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

هنر
عروجی زهرا

عروجی زهرا

گرافيک|اموزشکده فني وحرفه اي دختران قم | شبانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 39 آزمون

هنر
شمشیری هلیا

شمشیری هلیا

سينما|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

هنر
سعید سیدامیرحسین

سعید سیدامیرحسین

طراحي پارچه|دانشگاه هنر | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

هنر
عرفانیان فرزانه

عرفانیان فرزانه

گرافيک|اموزشکده فني وحرفه اي دختران قم | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

هنر
باقریان موحد سیدعلی

باقریان موحد سیدعلی

مجسمه سازي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

هنر
شاه نظری نفیسه

شاه نظری نفیسه

طراحي لباس|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

هنر
زفرقندی مهسا

زفرقندی مهسا

اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم-محل خدمت قم ناحيه3

1سال کانونی / 23 آزمون

هنر
آزادفر فاطمه

آزادفر فاطمه

گرافيک|اموزشکده فني وحرفه اي دختران همدان -زينب کبري /س / | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

هنر
کاظمی حنانه

کاظمی حنانه

صنايع دستي|دانشگاه کاشان | شبانه-

1سال کانونی / 21 آزمون

هنر
غلامی عارفه

غلامی عارفه

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
بختیاری فاطمه

بختیاری فاطمه

بازيگري|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
امینی مقداد

امینی مقداد

ارتباطتصويري|دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
5/28/2023 7:53:49 AM