قم

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر قم


ضیائی سی سخت آرمان

ضیائی سی سخت آرمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 151 آزمون

تجربی
سرودلیر محمدسجاد

سرودلیر محمدسجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 141 آزمون

تجربی
محبوب پناه رضا

محبوب پناه رضا

شيمي کاربردي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

7سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
حسینی هدیه سادات

حسینی هدیه سادات

ميکروبيولوژي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

5سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
فریدونی محمدسجاد

فریدونی محمدسجاد

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
قاسمی محمدمهدی

قاسمی محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
منتظر سیدمهدی

منتظر سیدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز-نيمسال دوم

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
عباسی محسن

عباسی محسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
باوفا شیدا

باوفا شیدا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

4سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
کردلاری امیرحسین

کردلاری امیرحسین

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | خودگردان دانشگاه آزاد

4سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
صادقی محمدامین

صادقی محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
باران دوست فاطمه زهرا

باران دوست فاطمه زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
یاری پور آذردخت

یاری پور آذردخت

اقتصاد|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه-محل تحصيل تهران

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
عارفی پور علیرضا

عارفی پور علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
علامه طالع علیرضا

علامه طالع علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
یزدانی پور مهسا

یزدانی پور مهسا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
زمانی علیرضا

زمانی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
فرجی محمدرضا

فرجی محمدرضا

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
قاسملو فاطمه

قاسملو فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
ایزدی یگانه

ایزدی یگانه

شيمي محض|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
شاکری دلارام

شاکری دلارام

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
توفان عرفان

توفان عرفان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز

3سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
زنگارکی مینا

زنگارکی مینا

شيمي محض|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
میرحبیبی سیدمحمدحسین

میرحبیبی سیدمحمدحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
مبینی علیرضا

مبینی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
صادقی محمدکاظم

صادقی محمدکاظم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
ابراهیمی فاطمه

ابراهیمی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
کلهر فرناز

کلهر فرناز

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
نقاش علیرضا

نقاش علیرضا

شيمي کاربردي|دانشگاه قم | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
حیدرزاده محمدمهدی

حیدرزاده محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
صادقی ریحانه

صادقی ریحانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
جمشیدی زهرا

جمشیدی زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
افرادی نرگس

افرادی نرگس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
بختیاری زاده فاطمه

بختیاری زاده فاطمه

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
صفایی صبا

صفایی صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
نیک خواه بهار

نیک خواه بهار

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
صبوری عاطفه

صبوری عاطفه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
ماکولاتی نسترن

ماکولاتی نسترن

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
غلامی سارا

غلامی سارا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
چهرقانی فاطمه

چهرقانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز-نيمسال دوم

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
اسماعیل زاده امیرحسین

اسماعیل زاده امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
محمدی پیرو علی

محمدی پیرو علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
حبیبی خاوه شیما

حبیبی خاوه شیما

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
حقیقی مهوش

حقیقی مهوش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | شهريه پرداز-نيمسال اول

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
مشهدی آتنا

مشهدی آتنا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
جعفری سیدمحمدمهدی

جعفری سیدمحمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز-نيمسال دوم

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
عیوضی محمدیاشار

عیوضی محمدیاشار

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
احمدآبادی امیررضا

احمدآبادی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
موسوی سیدعباس

موسوی سیدعباس

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
صادقی فاطمه

صادقی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
عباسی یزدی الهام

عباسی یزدی الهام

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
بهادری ندا

بهادری ندا

شيمي کاربردي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
عبدرضائی زهرا

عبدرضائی زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي بصير-ابيک | غيرانتفاعي

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
محمدحسینی نژاد عارفه سادات

محمدحسینی نژاد عارفه سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
محمدی دانا امیرفرزاد

محمدی دانا امیرفرزاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
قاسملو یگانه

قاسملو یگانه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
امامی زهرا

امامی زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
عاصی امید

عاصی امید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
کریمیان علی

کریمیان علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
آقامحمدی هدیه

آقامحمدی هدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
باقرزاده فرد فاطمه

باقرزاده فرد فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداروميه | دانشگاه ازاد

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
مقدس نژاد سیدعلیرضا

مقدس نژاد سیدعلیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
نیکوکلام مهدی

نیکوکلام مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
شجری فاطمه

شجری فاطمه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم - محل خدمت قم ناحيه 4

2سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
محمدی محمدحسین

محمدی محمدحسین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
عینی پور محمدامین

عینی پور محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
رحمتی خواه زینب

رحمتی خواه زینب

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
علی مددی محمدامین

علی مددی محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
یوسفی سیدمحمداحسان

یوسفی سیدمحمداحسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
احمدی فردوئی فرزانه

احمدی فردوئی فرزانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
فهیمی سحر

فهیمی سحر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
صالحی فاطمه

صالحی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
سجادی سیدمحمدمتین

سجادی سیدمحمدمتین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
محمدی حسینی نژاد زهراسادات

محمدی حسینی نژاد زهراسادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
جوشقانی علی

جوشقانی علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
سبحانی مریم

سبحانی مریم

شيمي کاربردي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
حسینی سیدعلی رضا

حسینی سیدعلی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
میری ندا

میری ندا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
فصیحی حمیده

فصیحی حمیده

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حسینخانی امیرمحمد

حسینخانی امیرمحمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
رمضانیان فاطمه

رمضانیان فاطمه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم - محل خدمت جعفرآباد

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
یاوری زینب

یاوری زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم - محل خدمت قم ناحيه 1

2سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
سلیمانی کیانا

سلیمانی کیانا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
خان کش فائزه

خان کش فائزه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اربابی آیدا

اربابی آیدا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | خودگردان دانشگاه آزاد

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رمضانی اعتدالی سارا

رمضانی اعتدالی سارا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خمين | شهريه پرداز

1سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
زرین اقبال معین

زرین اقبال معین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
کردی فاطمه

کردی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ابراهیمی رضا

ابراهیمی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
فیضی افرا فاطمه

فیضی افرا فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قزوين - محل خدمت جعفرآباد

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شریفیون فاطمه سادات

شریفیون فاطمه سادات

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
بحرینی بهار

بحرینی بهار

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اعرابی شایان

اعرابی شایان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سلمانیان مریم

سلمانیان مریم

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مومیوند مهراب

مومیوند مهراب

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي همدان - محل خدمت ملاير

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
آقایوسفی پویا

آقایوسفی پویا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | خودگردان دانشگاه آزاد

2سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
جلودار امیرمهدی

جلودار امیرمهدی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محمدی حسین

محمدی حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
زارعی منصوره

زارعی منصوره

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
روح افزا فاطمه

روح افزا فاطمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اینانلوصالحی معصومه

اینانلوصالحی معصومه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
چراغی زهرا

چراغی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مطلع فاطمه

مطلع فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حسینی سیدمحمد

حسینی سیدمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
داودآبادی نسرین

داودآبادی نسرین

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم - محل خدمت قم کهک

2سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رضویان سیدعلی

رضویان سیدعلی

حسابداري|دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بنی حسن حانیه

بنی حسن حانیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
آقاجانی علی

آقاجانی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم - محل خدمت قم کهک

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
قاسمی ریحانه

قاسمی ریحانه

مديريت دولتي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مرادی مبینا

مرادی مبینا

علوم ورزشي|دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حافظی زهرا

حافظی زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-پذيرش از زن

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
افتخاری فر محمدنوید

افتخاری فر محمدنوید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
اکبری زهرا

اکبری زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سلیمی مهناز

سلیمی مهناز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صبائی محمدعلی

صبائی محمدعلی

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه-محل تحصيل تهران

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حاج عینی محمدحسین

حاج عینی محمدحسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حبیبی خاوه علیرضا

حبیبی خاوه علیرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرکرد | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
محمدی فرشته

محمدی فرشته

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز

1سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
نامدار زهرا

نامدار زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حبیب الهی فاطمه

حبیب الهی فاطمه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اسلامی فاطمه

اسلامی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ابراهیمی زهراسادات

ابراهیمی زهراسادات

روانشناسي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شهناززاده عاطفه

شهناززاده عاطفه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نورمحمدی هانیه

نورمحمدی هانیه

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
تاجیک علی

تاجیک علی

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدخوراسگان | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فدائیان محمد

فدائیان محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
افصحی ملیکا

افصحی ملیکا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
برزگری فاطمه سادات

برزگری فاطمه سادات

زيست شناسي جانوري|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
علیزاده محدثه

علیزاده محدثه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
اصغری علی

اصغری علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بنی علی نازنین

بنی علی نازنین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
خاکدان زهرا

خاکدان زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
فروزان پور ستاره

فروزان پور ستاره

شيمي کاربردي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عبداللهی مریم

عبداللهی مریم

اقتصاد|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
دخیلی ستایش

دخیلی ستایش

شيمي کاربردي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
هادی طحان محمدمهدی

هادی طحان محمدمهدی

اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مرادی ابوالفضل

مرادی ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
صفاجو دانیال

صفاجو دانیال

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رشیدی احمدآبادی محمدجواد

رشیدی احمدآبادی محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
دیانی معصومه

دیانی معصومه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز

1سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عبدالکریمی سحر

عبدالکریمی سحر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فرج الهی فریما

فرج الهی فریما

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قرائتی فاطمه

قرائتی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
قربانی زهرا

قربانی زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فرجی حسین

فرجی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم - محل خدمت قم کهک

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حیات پور علیرضا

حیات پور علیرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فراهانی مطهره

فراهانی مطهره

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عبدیانی محدثه

عبدیانی محدثه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم - محل خدمت قم ناحيه 1

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
کرمانی حدیث

کرمانی حدیث

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صادقی محمدجواد

صادقی محمدجواد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سلیمانی محمد

سلیمانی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم - محل خدمت قم ناحيه 1

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اسلامی پناه ریحانه

اسلامی پناه ریحانه

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
طباطبایی خواه مطهره سادات

طباطبایی خواه مطهره سادات

مهندسي علوم دامي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ترکمندی علی

ترکمندی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
صانعی فاطمه

صانعی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حق بین زهرا

حق بین زهرا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عزیز زاده مهدیه

عزیز زاده مهدیه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسینی نیا فاطمه سادات

حسینی نیا فاطمه سادات

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مروتی فاطمه

مروتی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
یوسف وند علیرضا

یوسف وند علیرضا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پیشوائی کیان

پیشوائی کیان

شيمي کاربردي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سبحانی ثابت زهراسادات

سبحانی ثابت زهراسادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
معصوم بیگی مهنا

معصوم بیگی مهنا

حسابداري|دانشکده علوم انساني وهنرحضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
زنجیرزن حسینی فاطمه زهرا

زنجیرزن حسینی فاطمه زهرا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
امراللهی امیرحسین

امراللهی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمدی زینب

محمدی زینب

زيست شناسي دريا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
منفرد محمدمتین

منفرد محمدمتین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عظیمی سیدمحمد

عظیمی سیدمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خداشناس سیدمجتبی

خداشناس سیدمجتبی

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جلیلی محمدمهدی

جلیلی محمدمهدی

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نوری مهرانه

نوری مهرانه

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محسنی راد زهرا

محسنی راد زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
علوی مهر فاطمه زهرا

علوی مهر فاطمه زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فضائلی فائزه

فضائلی فائزه

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
شریعتی فر محمدحسین

شریعتی فر محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خسروخانی فاطمه

خسروخانی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
موسوی سیدمهدی

موسوی سیدمهدی

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسینی سیدمحمدعلی

حسینی سیدمحمدعلی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رحمتی نشاط الهام

رحمتی نشاط الهام

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شیری علی

شیری علی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اسماعیلی الهام

اسماعیلی الهام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم - محل خدمت قم ناحيه 1

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدی جهرودی زهراسادات

محمدی جهرودی زهراسادات

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
متوسل آرانی حانیه

متوسل آرانی حانیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
کرمانی نژاد محمدسجاد

کرمانی نژاد محمدسجاد

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
فرحناک آرین

فرحناک آرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نورالهی رقیه

نورالهی رقیه

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سرائی مجید

سرائی مجید

مديريت صنعتي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدابراهیمی مبینا

محمدابراهیمی مبینا

مديريت بازرگاني|دانشکده علوم انساني وهنرحضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رحیمی ملیکا

رحیمی ملیکا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حاصلی پور بهاره

حاصلی پور بهاره

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رسولی فاطمه

رسولی فاطمه

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صادقی محمدرضا

صادقی محمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نورالهی علی اکبر

نورالهی علی اکبر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اسدپور مرضیه

اسدپور مرضیه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نامداری خلیل آباد شیما

نامداری خلیل آباد شیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
برقعی تجلی نگین سادات

برقعی تجلی نگین سادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زمانی علی

زمانی علی

شيمي کاربردي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمدی وفائی سیدمحمدحسین

محمدی وفائی سیدمحمدحسین

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم - محل خدمت جعفرآباد

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
یگانه فر علیرضا

یگانه فر علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
برناس محمدصادق

برناس محمدصادق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نظافت فاطمه

نظافت فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حیدری ورجانی سناء

حیدری ورجانی سناء

حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه-محل تحصيل تهران

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عبدی فاطمه

عبدی فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
مکارم محدثه

مکارم محدثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
روحانی عارفه سادات

روحانی عارفه سادات

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ابراهیمی فاطمه

ابراهیمی فاطمه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قاسمی قمی زهرا

قاسمی قمی زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
صادقی حانیه

صادقی حانیه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
توکلی فاطمه سادات

توکلی فاطمه سادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عطوفی نیا کوثر

عطوفی نیا کوثر

روانشناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شریفی حمیرا

شریفی حمیرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم - محل خدمت قم کهک

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پیکانی علیرضا

پیکانی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم - محل خدمت قم ناحيه 2

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
احمدی معصومه

احمدی معصومه

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه | روزانه-محل تحصيل دانشکده علوم قراني قم

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شفا سارا

شفا سارا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صالحی حسن

صالحی حسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حسینی آقائی مقدم سیدحسین

حسینی آقائی مقدم سیدحسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | شهريه پرداز

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نیک خو امیررضا

نیک خو امیررضا

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صادقی بیدار علیرضا

صادقی بیدار علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسین آبادی هدی

حسین آبادی هدی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقشم | خودگردان دانشگاه آزاد-دوره علوم پايه درجزيره قشم وفيزيوپاتولوژي وباليني دربندرعباس

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمدی محمدمعین

محمدی محمدمعین

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم - محل خدمت قم ناحيه 1

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خوش گفتار محمدسینا

خوش گفتار محمدسینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سلطانی نژاد محدثه

سلطانی نژاد محدثه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حدادرحمانی زهرا

حدادرحمانی زهرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
احسن محیا

احسن محیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم - محل خدمت قم کهک

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
محقق دانیال

محقق دانیال

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
میرمحمدی سیدمحمدمهدی

میرمحمدی سیدمحمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شریف زاده فاطمه

شریف زاده فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
یوسفی پور محمدجواد

یوسفی پور محمدجواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم - محل خدمت جعفرآباد

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
ملکی احمد

ملکی احمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
مجاب سیدعلیرضا

مجاب سیدعلیرضا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
صیامی محمدرضا

صیامی محمدرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شکاری عارفه

شکاری عارفه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم - محل خدمت قم ناحيه 2

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محرابی منظور محمدصادق

محرابی منظور محمدصادق

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم - محل خدمت خلجستان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ملک لی مینا

ملک لی مینا

مديريت بازرگاني|دانشکده علوم انساني وهنرحضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قربانی لیلا

قربانی لیلا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حایری مهریزی فاطمه

حایری مهریزی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
آشتیانی نگین

آشتیانی نگین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ابراهیم گل محمدهادی

ابراهیم گل محمدهادی

زيست شناسي جانوري|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
تولیتی فاطمه سادات

تولیتی فاطمه سادات

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | خودگردان دانشگاه آزاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
کیان مهر بهتا

کیان مهر بهتا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ابوطالبی زهرا

ابوطالبی زهرا

گردشگري|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسماعیلی امیر

اسماعیلی امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سلیمی ریحانه

سلیمی ریحانه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
میرشفا رکساناسادات

میرشفا رکساناسادات

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موسوی نجمه سادات

موسوی نجمه سادات

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اشراقی فربد

اشراقی فربد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ملکی عاطفه

ملکی عاطفه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رستموند نرگس

رستموند نرگس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم - محل خدمت خلجستان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حاجیلو امیرمحمد

حاجیلو امیرمحمد

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سیفی محمدامین

سیفی محمدامین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دینی محمدمهدی

دینی محمدمهدی

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
علی یار محمد

علی یار محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم - محل خدمت جعفرآباد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نصیری فاطمه

نصیری فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خبازی مهدی

خبازی مهدی

ميکروبيولوژي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسینی سیدابوالفضل

حسینی سیدابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سرمدی حمید

سرمدی حمید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم - محل خدمت خلجستان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حریری آرش

حریری آرش

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
موسوی پور سیدعلی

موسوی پور سیدعلی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جانقربان محمدامین

جانقربان محمدامین

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم - محل خدمت قم ناحيه 4

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسن زاده ریحانه

حسن زاده ریحانه

مديريت دولتي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بیات علیرضا

بیات علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم - محل خدمت خلجستان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صفری محمدصادق

صفری محمدصادق

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رجبی فرد محمدجواد

رجبی فرد محمدجواد

شيمي کاربردي|دانشگاه جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
احمدی هستی سادات

احمدی هستی سادات

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
بابایی جم غزاله

بابایی جم غزاله

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ضیائی ریحانه

ضیائی ریحانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم - محل خدمت قم ناحيه 3

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فیض آبادی امیرحسین

فیض آبادی امیرحسین

مديريت صنعتي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
متقی قمصری مشکوت سادات

متقی قمصری مشکوت سادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
قاسمی زینب

قاسمی زینب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رضوانیان علی

رضوانیان علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
چراغی فاطمه

چراغی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | شهريه پرداز

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نصیری سروی زهرا

نصیری سروی زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سلطانی اصل محمدسبحان

سلطانی اصل محمدسبحان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم - محل خدمت خلجستان

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
فتاحی رضا

فتاحی رضا

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/1/2023 7:09:22 PM
Menu