قم

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر قم


بابائی رضا

بابائی رضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

4سال کانونی / 111 آزمون

ریاضی
شفیعی اقدم علی

شفیعی اقدم علی

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
وفائی محمدجواد

وفائی محمدجواد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
حیدری هادی

حیدری هادی

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم- محل خدمت قم ناحيه 1

4سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
بزاز مهدی

بزاز مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تفرش | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

ریاضی
معصومی رضا

معصومی رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
غلامحسینی مهدی

غلامحسینی مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
وصالی یوسف امیرحسین

وصالی یوسف امیرحسین

مهندسي معدن|دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
شریفی محمدمهدی

شریفی محمدمهدی

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
بابایار محمد

بابایار محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
کریم نعمتی علی

کریم نعمتی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
بیان مهدیار

بیان مهدیار

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
سلیمانی محمدجعفر

سلیمانی محمدجعفر

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
غلامی علیرضا

غلامی علیرضا

مهندسي هوافضا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
استرابی مبینا

استرابی مبینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي- محل خدمت زرنديه

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
چگینی امیرحسین

چگینی امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه تفرش | روزانه

2سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
اسدی امیرحسین

اسدی امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
موسوی انالوجه سیده زینب

موسوی انالوجه سیده زینب

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم - محل خدمت قم ناحيه 1

2سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
نقی زاده محمدرضا

نقی زاده محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
بصیری زهرا

بصیری زهرا

مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
قلی زاده متین

قلی زاده متین

مهندسي عمران|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
مهرعلی پور سامان

مهرعلی پور سامان

علوم کامپيوتر|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
طیب سیدعلی

طیب سیدعلی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
حیدری علیرضا

حیدری علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم- محل خدمت قم ناحيه 3

2سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
شریفی سیده شهرزاد

شریفی سیده شهرزاد

مهندسي معماري|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
رسولی یزدی عسل

رسولی یزدی عسل

مهندسي معماري|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
حسینیان محمدپارسا

حسینیان محمدپارسا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
علی پورحاجی آبادی محمدمهدی

علی پورحاجی آبادی محمدمهدی

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
رضوی سیدمحمدجواد

رضوی سیدمحمدجواد

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | شبانه

2سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
خلجی فائزه

خلجی فائزه

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
زهرایی حانیه

زهرایی حانیه

مهندسي عمران|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
اسدی امیرعلی

اسدی امیرعلی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
آرامی محمدمهدی

آرامی محمدمهدی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم- محل خدمت قم ناحيه 1

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
ناصری فضه

ناصری فضه

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
نادی حسین

نادی حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
بهاءالدینی سیدحسین

بهاءالدینی سیدحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
زینل لنگرودی امیرحسین

زینل لنگرودی امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
احمدی سیدمحمدهادی

احمدی سیدمحمدهادی

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
اخلاقی زهرا

اخلاقی زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
شهبازی محمدیاسین

شهبازی محمدیاسین

فيزيک|دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
فنائیان نسترن

فنائیان نسترن

مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي محلات | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
شفیعی سروستانی محمدمهدی

شفیعی سروستانی محمدمهدی

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
بالابلند محمدرضا

بالابلند محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
داداشی ریحانه

داداشی ریحانه

مهندسي صنايع|دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
امینی نهاد داریوش

امینی نهاد داریوش

مهندسي برق|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
سعادتمندان ابوالفضل

سعادتمندان ابوالفضل

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
سلطانی منیره

سلطانی منیره

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور

1سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
دولیخانی مهسا

دولیخانی مهسا

مهندسي شيمي|دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
بیات شیوا امیرحسین

بیات شیوا امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
مقدسیان لیلی

مقدسیان لیلی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
اصغری یاسین

اصغری یاسین

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور

1سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
برفر علی

برفر علی

علوم کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
یزدیان نیایش

یزدیان نیایش

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
امیدی نسب فاطمه

امیدی نسب فاطمه

علوم کامپيوتر|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
حسینی رکن آبادی سیدمحمدمهدی

حسینی رکن آبادی سیدمحمدمهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
رحیمی فریار

رحیمی فریار

مهندسي نفت|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
کریمی هانیه

کریمی هانیه

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
بهرام پور زهرا

بهرام پور زهرا

مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
احمدلو محمدحسین

احمدلو محمدحسین

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
اسماعیلی مهدی

اسماعیلی مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
لاجوردی سیدعلی

لاجوردی سیدعلی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
مصلی نرگس

مصلی نرگس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم- محل خدمت جعفرآباد

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
براتی ملکی زهرا

براتی ملکی زهرا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
صیامی مهران

صیامی مهران

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
محمدزاده طهرانی علی اکبر

محمدزاده طهرانی علی اکبر

مهندسي صنايع|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
وحیدمقدم مبینا

وحیدمقدم مبینا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
بیکی بندرآبادی سارا

بیکی بندرآبادی سارا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
قربانی رضا

قربانی رضا

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
باقری امیرحسین

باقری امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
کرمعلی زهرا

کرمعلی زهرا

مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
ابراهیمی روش مهدی

ابراهیمی روش مهدی

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
پناهی اقتدار آتوسا

پناهی اقتدار آتوسا

مهندسي عمران|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
منتظری موحد نرگس

منتظری موحد نرگس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم- محل خدمت قم ناحيه 2

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
غفاری ثابت فاطمه

غفاری ثابت فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه-محل تحصيل پرديس فرزانگان سمنان ويژه خواهران

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نداف زاده امیرحسین

نداف زاده امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه کاشان | شبانه

1سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
باباجانی امیرحسین

باباجانی امیرحسین

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
خلج محمدسجاد

خلج محمدسجاد

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ایمان بخش محمدسعید

ایمان بخش محمدسعید

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
یعقوبی محمدحسین

یعقوبی محمدحسین

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم- محل خدمت قم ناحيه 1

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
داودآبادی محمدمهدی

داودآبادی محمدمهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
حسینی قمی هلیا

حسینی قمی هلیا

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
آل نبی ریحانه سادات

آل نبی ریحانه سادات

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
آیدی مبینا

آیدی مبینا

مهندسي شيمي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فرجی فاطمه

فرجی فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
شریفی عرفان

شریفی عرفان

مهندسي نفت|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
آجورلو مطهره

آجورلو مطهره

مهندسي شيمي|دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
یزدی مینا

یزدی مینا

امار|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
کمالی نیا مریم

کمالی نیا مریم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اکبریان آرانی مائده

اکبریان آرانی مائده

مهندسي هوافضا|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
زمانی علیرضا

زمانی علیرضا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم- محل خدمت قم .کهک

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اسحاقیه فاطمه

اسحاقیه فاطمه

مهندسي معماري|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سعیدی زهرا

سعیدی زهرا

مهندسي صنايع|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فرمانی فاطمه

فرمانی فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
لطیفی محمدحسن

لطیفی محمدحسن

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
وحیدنیا امیرحسین

وحیدنیا امیرحسین

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
سهرابی سخی محمدرضا

سهرابی سخی محمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
انوری تفتی سیدمحمدحسن

انوری تفتی سیدمحمدحسن

مهندسي مکانيک|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
کاملی محمدحسین

کاملی محمدحسین

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
یگانه نیکو امیرحسین

یگانه نیکو امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خالقی بهار

خالقی بهار

علوم ومهندسي اب|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ضیائی نیا محمدحسین

ضیائی نیا محمدحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ده پروری مبینا

ده پروری مبینا

مهندسي عمران|دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
محمودی فاطمه

محمودی فاطمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم- محل خدمت خلجستان

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اصفهانی امیرپارسا

اصفهانی امیرپارسا

مهندسي پليمر|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
صادق زاده عطار فاطمه

صادق زاده عطار فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نظریان محمدحسین

نظریان محمدحسین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ترابی گودرزی محمدعلی

ترابی گودرزی محمدعلی

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمدی مسعود

محمدی مسعود

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم- محل خدمت قم .کهک

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
حاجیلو مهدیه

حاجیلو مهدیه

مهندسي صنايع|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
علی پور مهدی

علی پور مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
روغن گرها محمدحسن

روغن گرها محمدحسن

مهندسي مکانيک|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بابایی مریم

بابایی مریم

مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
موحدی میلاد

موحدی میلاد

مهندسي صنايع|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
یعقوبی نرجس سادات

یعقوبی نرجس سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم- محل خدمت قم .کهک

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بهرامی محمدجواد

بهرامی محمدجواد

مديريت صنعتي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نادری زاده محمدعلی

نادری زاده محمدعلی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شجاعی محمدحسین

شجاعی محمدحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم- محل خدمت قم ناحيه 4

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ساجدی فر لیلا

ساجدی فر لیلا

مهندسي برق|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محامد علیرضا

محامد علیرضا

حسابداري|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قاسم پور عباس

قاسم پور عباس

مهندسي شيمي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
هاشمی سیده حانیه

هاشمی سیده حانیه

مهندسي برق|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ملکیان محمدرضا

ملکیان محمدرضا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مولانا مریم سادات

مولانا مریم سادات

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فتاحی محمدامین

فتاحی محمدامین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جهانگیری امیررضا

جهانگیری امیررضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
علی شیر علی

علی شیر علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بقائی نیا فاطمه

بقائی نیا فاطمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم- محل خدمت قم ناحيه 2

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بابائی حسین

بابائی حسین

علوم ورزشي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بختیاریان فاطمه

بختیاریان فاطمه

مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي محلات | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نجمالو ملیکا

نجمالو ملیکا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قم- محل خدمت خلجستان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پروانه آلانق فاطمه

پروانه آلانق فاطمه

مهندسي صنايع|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محبوب پناه مهدی

محبوب پناه مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
زلفی گل ریحانه

زلفی گل ریحانه

علوم کامپيوتر|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حسینی والیجردی فاطمه سادات

حسینی والیجردی فاطمه سادات

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اسماعیلی سامان

اسماعیلی سامان

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حسنی نیکی

حسنی نیکی

فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فهیمی نیک یونس

فهیمی نیک یونس

رياضيات وکاربردها|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فقیه موسوی سیدعلی

فقیه موسوی سیدعلی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
خداپرست نرگس

خداپرست نرگس

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ابوطالبی رویا

ابوطالبی رویا

مهندسي عمران|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جهانی مجتبی

جهانی مجتبی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صدیقیان محمدصادق

صدیقیان محمدصادق

مهندسي پزشکي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خورچه فراهانی لیلا

خورچه فراهانی لیلا

امار|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فقیرصادقی پرنیان

فقیرصادقی پرنیان

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اراک | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سلگی امیرمحمد

سلگی امیرمحمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بانی مهجور محمدمهدی

بانی مهجور محمدمهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
احمدی پور سارا

احمدی پور سارا

حسابداري|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
صفدری علی

صفدری علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
شایق ایلیا

شایق ایلیا

فيزيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
لطیفی نفیسه

لطیفی نفیسه

فيزيک|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
حکیمی مشکات

حکیمی مشکات

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
6/1/2023 12:52:22 PM
Menu