خرمدره

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر خرمدره


معدنی پور پریسا

معدنی پور پریسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان- محل خدمت سجاسرود

1سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
کاظمی امیرحسین

کاظمی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان- محل خدمت سجاسرود

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حسنی محمدمهدی

حسنی محمدمهدی

فيزيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خدابنده لو فاطمه

خدابنده لو فاطمه

مهندسي معماري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
5/30/2023 10:39:06 PM
Menu