تازه كندانگوت

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر تازه كندانگوت


عادل خانمحمد زهرا

عادل خانمحمد زهرا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت مشکين شرقي

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
روحی قمر

روحی قمر

علوم تربيتي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
عادل تازه کند محدثه

عادل تازه کند محدثه

جامعه شناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اسدی محمد رضا

اسدی محمد رضا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت مغان

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فلاح قوجه بگلو یلدا

فلاح قوجه بگلو یلدا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت پارس آباد

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
طلوعی آیلار جمال

طلوعی آیلار جمال

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت انگوت

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شریفی زهرا

شریفی زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
حیدرپور حامد

حیدرپور حامد

اقتصاد|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
5/30/2023 3:50:29 PM
Menu