تازه كندانگوت

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر تازه كندانگوت


نوری مبین

نوری مبین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
آقازاده قوجه بیگلو محمد

آقازاده قوجه بیگلو محمد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نعمتی عروفان ساسان

نعمتی عروفان ساسان

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حیدری تینا

حیدری تینا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سلیمانی نگین

سلیمانی نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل -محل خدمت انگوت

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
5/30/2023 1:46:27 PM
Menu