پارس‌آباد مغان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر پارس‌آباد مغان


توقف آیسان

توقف آیسان

مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
بالازاده سینا

بالازاده سینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
5/30/2023 9:12:41 PM
Menu