گرمسار

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر گرمسار


ملکی نسترن

ملکی نسترن

طراحي پارچه|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

هنر
جادی کیمیا

جادی کیمیا

طراحي صنعتي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

هنر
ترزبان رویا

ترزبان رویا

نقاشي|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

هنر
کنشلو علی

کنشلو علی

نقاشي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
قباخلو محمدحسین

قباخلو محمدحسین

فرش|دانشگاه هنر | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

هنر
میراخورلی ترنج

میراخورلی ترنج

طراحي پارچه|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
قندالی مهلا

قندالی مهلا

طراحي لباس|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
سابوری شبنم

سابوری شبنم

نقاشي|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
قباخلو هستی

قباخلو هستی

ارتباطتصويري|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
رستمی پریا

رستمی پریا

طراحي پارچه|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
6/1/2023 6:51:39 PM
Menu