لردگان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر لردگان


اردشیری احسان

اردشیری احسان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
جلیلی معصومه

جلیلی معصومه

امار|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
جلیلی جواد

جلیلی جواد

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي چهارمحال وبختياري -محل خدمت لردگان

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خلیل طهماسبی نازنین

خلیل طهماسبی نازنین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري- محل خدمت لردگان

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
دانیالی سیدآرمان

دانیالی سیدآرمان

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت لردگان

4سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
5/31/2023 2:35:03 PM
Menu