ششتمد

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ششتمد


چشمی زهرا

چشمی زهرا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 88 آزمون

انسانی
باعثی علی

باعثی علی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت ششتمد

1سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
عباسی فاطمه

عباسی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل قوچان - محل خدمت ششتمد

1سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
عبدی فاطمه

عبدی فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت ششتمد

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
بخشیان زهره

بخشیان زهره

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت داورزن

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
افتخاری جواد

افتخاری جواد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت بردسکن

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
6/1/2023 5:48:03 AM
Menu