ششتمد

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ششتمد


 سلیمانی چشام فاطمه

سلیمانی چشام فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
صانعی روح الله

صانعی روح الله

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
6/1/2023 5:49:26 AM
Menu