سلطان آبادسبزوار

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر سلطان آبادسبزوار

سیدآبادی کوثر

سیدآبادی کوثر

زيست شناسي جانوري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | شبانه

6سال کانونی / 148 آزمون

تجربی
بهرامی محمد

بهرامی محمد

حسابداري|دانشگاه بجنورد | روزانه

7سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
ترخاصی حسین

ترخاصی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت کاشمر

5سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
مشکانی سید محمد

مشکانی سید محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت خواف

4سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
اروجی مهدیه

اروجی مهدیه

جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

6سال کانونی / 96 آزمون

انسانی
فتاح حسین

فتاح حسین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت سبزوار

4سال کانونی / 90 آزمون

انسانی
فلاحی ابوالفضل

فلاحی ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خوشاب

3سال کانونی / 81 آزمون

انسانی
سیدآبادی فهیمه

سیدآبادی فهیمه

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت قوچان

2سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
مشکانی فاطمه

مشکانی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
علیکی صغری

علیکی صغری

مديريت صنعتي|دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
سبزوی ناهید

سبزوی ناهید

اقتصاد|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
رباط جزی فرزانه

رباط جزی فرزانه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رباط جزی مریم سادات

رباط جزی مریم سادات

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
سلطان آبادی نگین

سلطان آبادی نگین

طراحي وچاپ پارچه|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

هنر
اصغری سپیده

اصغری سپیده

مهندسي صنايع|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
علیکی جواد

علیکی جواد

جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ملکی علیرضا

ملکی علیرضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خوشاب

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
4/1/2023 8:02:00 AM