جنگل

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر جنگل


حسین نیا مصطفی

حسین نیا مصطفی

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت بردسکن

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
میراحمدی مهدی

میراحمدی مهدی

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت رشتخوار

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
علیزاده محمدجواد

علیزاده محمدجواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل تربت حيدريه - محل خدمت جلگه رخ

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
محمدی امیررضا

محمدی امیررضا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سلمان -مشهد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
6/3/2023 11:16:25 AM
Menu