خواف

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر خواف


عرب زاده زوزنی زهرا

عرب زاده زوزنی زهرا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

7سال کانونی / 128 آزمون

انسانی
بذری برآبادی زهرا

بذری برآبادی زهرا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

4سال کانونی / 108 آزمون

انسانی
زنگنه امیر

زنگنه امیر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل تربت حيدريه - محل خدمت خواف

4سال کانونی / 89 آزمون

انسانی
زنگنه ابراهیمی مهدی

زنگنه ابراهیمی مهدی

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

4سال کانونی / 88 آزمون

انسانی
عرب زوزنی علی

عرب زوزنی علی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي- محل خدمت سرخس

3سال کانونی / 83 آزمون

انسانی
زنگنه ابراهیمی امیرحسین

زنگنه ابراهیمی امیرحسین

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

4سال کانونی / 82 آزمون

انسانی
جنگی سدهی امید

جنگی سدهی امید

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي-محل خدمت رشتخوار

4سال کانونی / 76 آزمون

انسانی
ازادپور عباس

ازادپور عباس

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي- محل خدمت سرخس

3سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
اسلامی مقدم سپیده

اسلامی مقدم سپیده

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

4سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
شیخ زهرا

شیخ زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل قوچان - محل خدمت خواف

3سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
زنگنه ابراهیمی مهدی

زنگنه ابراهیمی مهدی

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

4سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
زنگنه محمد

زنگنه محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل تربت حيدريه - محل خدمت خواف

4سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
کیوان فر امیرحسین

کیوان فر امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل تربت حيدريه - محل خدمت خواف

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
رجب زاده بهنام

رجب زاده بهنام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل تربت حيدريه - محل خدمت خواف

2سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
دستوری محمد مهدی

دستوری محمد مهدی

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
زنگنه زهرا

زنگنه زهرا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

2سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
دلاوری بهزاد

دلاوری بهزاد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت گناباد

1سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
عامری ملیحه

عامری ملیحه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
دلیر امیرحسین

دلیر امیرحسین

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

2سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
صفاپور علی

صفاپور علی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي- محل خدمت سرخس

2سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
زنگنه ابراهیمی علی

زنگنه ابراهیمی علی

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
زنگنه ابراهیمی محبوبه

زنگنه ابراهیمی محبوبه

مشاوره|دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
جوانشیری امیررضا

جوانشیری امیررضا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
ارجمند قاسم آبادی محمد

ارجمند قاسم آبادی محمد

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت تربت جام

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
زنگنه علی

زنگنه علی

حقوق|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غيرانتفاعي-پذيرش مرد

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
ایمانی مقدم فاطمه

ایمانی مقدم فاطمه

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
وطن خواه اسحاق

وطن خواه اسحاق

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل تربت حيدريه - محل خدمت خواف

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
بخشی مژن آبادی ملیحه

بخشی مژن آبادی ملیحه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل قوچان - محل خدمت خواف

1سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
فضلی یاسین

فضلی یاسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل تربت حيدريه - محل خدمت رشتخوار

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
احمدی سلامی مهدیه

احمدی سلامی مهدیه

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران نيشابور | شبانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
عصمتی محمد

عصمتی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل تربت حيدريه - محل خدمت خواف

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
یعقوبی غزل

یعقوبی غزل

حسابداري|دانشگاه بزرگمهرقائنات | شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
زنگنه فرزاد

زنگنه فرزاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل تربت حيدريه - محل خدمت خواف

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
زنگنه قاسم آبادی مهتاب

زنگنه قاسم آبادی مهتاب

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران بيرجند | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
محبوب مریم

محبوب مریم

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت خواف

1سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
عرب زوزنی امیررضا

عرب زوزنی امیررضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محا خدمت مه ولات

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
رضوانی نگین

رضوانی نگین

مديريت اموزشي بارويکرداموزش سازماني|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
خاکشور معین

خاکشور معین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت زاوه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
عرب زوزنی علیرضا

عرب زوزنی علیرضا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
عرب نژاد زهرا

عرب نژاد زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
عرب نژاد فاطمه

عرب نژاد فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
یعقوبی سیمین

یعقوبی سیمین

اقتصاد|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
فلاح فاطمه

فلاح فاطمه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان جنوبي - محل خدمت خواف

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
جوان زهرا

جوان زهرا

اقتصاد|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
خزائی فاطمه

خزائی فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
حیدری مهرآبادی محمد

حیدری مهرآبادی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل تربت حيدريه - محل خدمت خواف

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
اسماعیل پور سلامی نجمه

اسماعیل پور سلامی نجمه

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت تربت حيدريه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
موسی پور حدیثه

موسی پور حدیثه

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
هوشیار سحر

هوشیار سحر

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت حواف

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
مطبوع ثمین

مطبوع ثمین

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
زنگنه رضا

زنگنه رضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي-محل خدمت رشتخوار

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
کوچکی بهلولی زهرا

کوچکی بهلولی زهرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
پازهر حسین آباد علیرضا

پازهر حسین آباد علیرضا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
روشن رودی فاطمه

روشن رودی فاطمه

جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
رزمی علی اکبر

رزمی علی اکبر

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حنانی محمد

حنانی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل تربت حيدريه - محل خدمت کدکن

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حسینی سعید

حسینی سعید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل تربت حيدريه - محل خدمت خواف

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
منصوری ساره

منصوری ساره

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران بيرجند | شبانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/8/2023 12:13:57 PM
Menu