خواف

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر خواف


زنگنه پریا

زنگنه پریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

11سال کانونی / 255 آزمون

تجربی
خفاجه قاسم آبادی مرتضی

خفاجه قاسم آبادی مرتضی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

10سال کانونی / 201 آزمون

تجربی
علی بائی متین

علی بائی متین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

8سال کانونی / 196 آزمون

تجربی
درست مبین

درست مبین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

9سال کانونی / 179 آزمون

تجربی
عرب قاسم آبادی امیررضا

عرب قاسم آبادی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
آشکار تیزابی الهام

آشکار تیزابی الهام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
تجددخواه رودی مائده

تجددخواه رودی مائده

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

6سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
نوربخش محمد

نوربخش محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | شهريه پرداز

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
گلزاری زهره

گلزاری زهره

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
احراری سنا

احراری سنا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

2سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
ارشد رودی مبینا

ارشد رودی مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي-محل خدمت خواف

3سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
غفاری سمیعه

غفاری سمیعه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

3سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
صالحی سنگانی سینا

صالحی سنگانی سینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
طاعتی نستیفانی کوثر

طاعتی نستیفانی کوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت رشتخوار

3سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
ورزیده رودی هدی

ورزیده رودی هدی

حسابداري|دانشگاه بزرگمهرقائنات | روزانه

3سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
تندرست خرگردی عارفه

تندرست خرگردی عارفه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
یاسینی نشتیفانی مبین

یاسینی نشتیفانی مبین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
بخششی محمد

بخششی محمد

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | شهريه پرداز

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
جامی رودی امین

جامی رودی امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت تايباد

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
رشید حامد

رشید حامد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

2سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
صفا فاطمه

صفا فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
ملکانی عماد

ملکانی عماد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
فاضلی مصطفی

فاضلی مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
رحمتی عاطفه

رحمتی عاطفه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
عرب تیموری رزانی یلدا

عرب تیموری رزانی یلدا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
حقی رودی بهنام

حقی رودی بهنام

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
احراری رودی عارفه

احراری رودی عارفه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
پاک سرشت ثمین

پاک سرشت ثمین

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
داودی محمدرضا

داودی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
کمالی دانیال

کمالی دانیال

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
دلیر فاطمه

دلیر فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
تعالی رودی عارفه

تعالی رودی عارفه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
سربوزی آسیه

سربوزی آسیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
منصوری سهیل

منصوری سهیل

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
مطیع هلیا

مطیع هلیا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
جلالی مهدیه

جلالی مهدیه

حسابداري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
عطوفتی محمدمهدی

عطوفتی محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
تازه رودی فرحانه

تازه رودی فرحانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
بی مثال ثمین

بی مثال ثمین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
عونی رودی عادل

عونی رودی عادل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ارشد خرگردی پرستو

ارشد خرگردی پرستو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
شهیر رودی مهداء

شهیر رودی مهداء

علوم ورزشي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
طلائی برآبادی فاطمه

طلائی برآبادی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خواف

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
قربانی گشنی مرتضی

قربانی گشنی مرتضی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
حجازی سنگانی نادیا

حجازی سنگانی نادیا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
طاعتی محیا

طاعتی محیا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شاهقاسی ثانی پارسا

شاهقاسی ثانی پارسا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي -محل خدمت تربت جام

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
درایت نشتیفانی مبین

درایت نشتیفانی مبین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نجفی نجلا

نجفی نجلا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | شهريه پرداز

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
احمدی ابراهیم

احمدی ابراهیم

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
وکیلی احراری سحر

وکیلی احراری سحر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نانی رودی نفیسه

نانی رودی نفیسه

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غيرانتفاعي-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
تخویجی مهدی

تخویجی مهدی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رستگار آتنا

رستگار آتنا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اصلانی امیرحسین

اصلانی امیرحسین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رحیمی مزرعه شیخ عمران

رحیمی مزرعه شیخ عمران

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
بهلولی زهرا

بهلولی زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سعیدی علی

سعیدی علی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي -محل خدمت زاوه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عثمانی محمود

عثمانی محمود

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خردمند طاها

خردمند طاها

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي -محل خدمت خواف

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
تیموری نقاب مهران

تیموری نقاب مهران

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فاضلی الیاس

فاضلی الیاس

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مطبوع مبینا

مطبوع مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مطبوع فاطمه

مطبوع فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مالدار ماهان

مالدار ماهان

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حقایقی امین

حقایقی امین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نامدار مهشید

نامدار مهشید

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-محل تحصيل خاش

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
6/5/2023 7:03:38 AM
Menu