مهريز

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر مهريز


ابوئی مهریزی الهام

ابوئی مهریزی الهام

علوم تربيتي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
قادری زینب

قادری زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد-محل خدمت مهريز

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
فلاح مدواری علی

فلاح مدواری علی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد-محل خدمت مهريز

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حسینی فاطمه السادات

حسینی فاطمه السادات

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد-محل خدمت تفت

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شیرزاده نسرین

شیرزاده نسرین

روانشناسي|دانشگاه يزد | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
زارع عرفان

زارع عرفان

روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حسینی زاده هانیه السادات

حسینی زاده هانیه السادات

فلسفه|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
دهقان مائده

دهقان مائده

روانشناسي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زارع زاده اطهره

زارع زاده اطهره

روانشناسي|دانشگاه يزد | شبانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسینی مهدیه السادات

حسینی مهدیه السادات

مطالعات خانواده|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شهبازی مریم

شهبازی مریم

مشاوره|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
یادگار فاطمه

یادگار فاطمه

اقتصاد|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
کربلائی فاطمه

کربلائی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شیبانی پور زهرا

شیبانی پور زهرا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ابویی مهریزی ریحانه

ابویی مهریزی ریحانه

روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حسینی روش الهام السادات

حسینی روش الهام السادات

روانشناسي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
5/30/2023 9:07:25 PM
Menu