دليجان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر دليجان

خراسانی علیرضا

خراسانی علیرضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي-محل خدمت دليجان

3سال کانونی / 82 آزمون

انسانی
حاجی علی امیرحسین

حاجی علی امیرحسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | شهريه پرداز

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
دلاوری فاطمه

دلاوری فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
دهقان امیر رضا

دهقان امیر رضا

زمين شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
محمدی محمدرضا

محمدی محمدرضا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي مرکزي- محل خدمت محلات

1سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
دلیری زهرا

دلیری زهرا

مهندسي پزشکي|دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مومنی امیرحسین

مومنی امیرحسین

مهندسي هوانوردي ومراقبت پرواز|مرکزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي کشور | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
رمضانی محمدمهدی

رمضانی محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صابری پریا

صابری پریا

ارتباطتصويري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
4/1/2023 9:04:34 AM