دهگلان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر دهگلان


ارشدی ثنا

ارشدی ثنا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت دهگلان

2سال کانونی / 78 آزمون

انسانی
صیادی نیاز متین

صیادی نیاز متین

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت دهگلان

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
ساعدی اشکان

ساعدی اشکان

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت بانه

1سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
نادری رسول

نادری رسول

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت دهگلان

1سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
مرادی محمد سعید

مرادی محمد سعید

جامعه شناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
کرمی مهتاب

کرمی مهتاب

مديريت اموربانکي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
نیازی سهند

نیازی سهند

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
قادرمزی نساء

قادرمزی نساء

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
احمدی هدیه

احمدی هدیه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت سريش آباد

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
اصغری پرهام

اصغری پرهام

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت قروه

1سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
محمدی فریاد

محمدی فریاد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت دهگلان

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
محمدی هژیر

محمدی هژیر

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت کلاترزان

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
عینی کژوان

عینی کژوان

جغرافيا|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
عباسی رادمهر

عباسی رادمهر

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل تحصيل سلماس-محل خدمت دهگلان

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
محمدی بلبان آباد دلنیا

محمدی بلبان آباد دلنیا

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
زارعی حمید

زارعی حمید

فقه شافعي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
قادرمرزی ماجد

قادرمرزی ماجد

علوم ورزشي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
مشیرپناهی پریسا

مشیرپناهی پریسا

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
کریمیزاده معین

کریمیزاده معین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت کراني

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سلطانی سایه

سلطانی سایه

اقتصاد|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مفاخری لیلا

مفاخری لیلا

علوم ورزشي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
صیدی بشیر

صیدی بشیر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت دهگلان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
خدایاری سالار

خدایاری سالار

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت سريش آباد

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
مفاخری سینا

مفاخری سینا

مشاوره|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
محمدی بیتا

محمدی بیتا

علوم تربيتي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
مفاخری کوثر

مفاخری کوثر

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
مرادی مبین

مرادی مبین

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/8/2023 4:48:37 PM
Menu