كامياران

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر كامياران


اردلانی نگین

اردلانی نگین

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 94 آزمون

انسانی
مردوخی سنا

مردوخی سنا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت کامياران

3سال کانونی / 87 آزمون

انسانی
مردوخی شیرکو

مردوخی شیرکو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت کامياران

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
گشکی کیمیا

گشکی کیمیا

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
روحانی نارین

روحانی نارین

مشاوره|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
محمدی صبا

محمدی صبا

علوم تربيتي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
فتحی محمد

فتحی محمد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت موچش

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
باطنی شیما

باطنی شیما

حسابداري|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
خالقی شهرام

خالقی شهرام

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت کراني

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
فلاحی مریم

فلاحی مریم

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت کامياران

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
ساعدموچشی اسرا

ساعدموچشی اسرا

فقه شافعي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
احمدی نرگس

احمدی نرگس

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت قروه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
یزدانی هلیا

یزدانی هلیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت کامياران

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
امینی فرهاد

امینی فرهاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت کامياران

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فاتحی آتوسا

فاتحی آتوسا

گردشگري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
6/5/2023 7:37:52 AM
Menu