راميان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر راميان


بای فاطمه

بای فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت علي آباد

4سال کانونی / 76 آزمون

انسانی
هدایتی کرد آیناز

هدایتی کرد آیناز

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت گرگان

4سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
یازرلو محدثه

یازرلو محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت آزادشهر

2سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
سعیدی رامیانی محمدمهدی

سعیدی رامیانی محمدمهدی

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت گميشان

4سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
6/9/2023 6:50:37 PM
Menu